Aktuality 2018

29. 12. 2018

OBČANÉ PRO PUSTKOVEC

Protitramvajová volební strana v Pustkovci má nový facebookový profil.

https://www.facebook.com/obcanepropustkovec

 

24. 12. 2018

O DOBRÝCH A KRÁSNÝCH VĚCECH

Vážení přátelé,

ve vánočním čase se sluší připomenout si to nejlepší na naší petici. Náš protest vyvolal obrovskou vlnu sousedské sounáležitosti, laskavosti a zájmu o zachování přírody, která obklopuje naše domovy. Máme být na co pyšní. Díky naší mravenčí práci a vzájemné podpoře se daří úspěšně hájit naše zájmy. V každodenním návalu dílčích špatných zpráv, podvodů a neradostných událostí zaniká ona nejdůležitější skutečnost: tramprojekt nemá EIA, nemá územní řízení, nemá vykoupeny soukromé pozemky, nemá stavební povolení. Tramprojekt nemá dosud žádné EU peníze. Okolo tramprojektu je řada dalších dílčích právních problémů.

V evropském dotačním období 2014-2020 je rok 2019 posledním, kdy si Ostrava může o dotaci EU požádat. Vzhledem ke stavu věcí se šance na realizaci škodlivého tramprojektu každým dnem zmenšuje. Nic na tom nezmění ani velkohubá prohlášení či vůle ostravských komunálních politiků. Jak už víme, tramprojekt má tři roviny: politickou, právní a peněžní. Politická rovina není nic jiného než vyjádření politiků, že chtějí nebo nechtějí tramprojekt.

Pak ale následuje rovina právní (EIA, územní řízení, výkupy pozemků, stavební povolení) a peněžní (dotace EU). Právě zde leží klíče k našemu úspěchu. Přejme si navzájem do dalších měsíců hodně trpělivosti, píle, porozumění a obyčejného lidského štěstí.

Naše úsilí má hluboký demokratický smysl. Ukazuje, že u nás doma existuje občanská společnost ochotná a schopná aktivně vystupovat proti ničení přírody a nesmyslnému investování veřejných peněz.

Veselé Vánoce Vám přeje Váš petiční tým

 

19. 12. 2018

V PUSTKOVCI SE OBČAS DĚJÍ I SPRÁVNÉ VĚCI

DALŠÍ ODPOR TRAMPROJEKTU

Pustkovecké zastupitelstvo dne 17. 12. 2018 přijalo na návrh opoziční ODS za podpory opozičních OBČANŮ PRO PUSTKOVEC následující usnesení. Velkou zásluhu na jeho přijetí v zastupitelstvu má koaliční zastupitel Ing. Bajgar /Pustkovec pro život/. Pustkovec správně identifikoval nejproblematičtější věc průzkumu, a to věkovou diskriminaci v jeho zadání.

Zákaz diskriminace patří k horizontálním principům práva EU. To znamená, že platí bezprostředně vždy a všude. Co zamýšlí statutární město Ostrava dělat s průzkumem, co diskriminuje, nevíme.

TEXT USNESENÍ PUSTKOVECKÉHO ZASTUPITELSTVA ZE 17. 12. 2018 ZNÍ:

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec k výsledkům průzkumu názoru občanů k prodloužení tramvajové trati konstatuje:
a) došlo k věkové diskriminaci dotazovaných (pouze 18-75 let)

b) výsledky nejsou reprezentativní, protože průzkum neprobíhal na silně dotčených ulicích (Jedlová, Průběžná, 17. listopadu, B. Nikodema, K. Aksamita)

c) pro stavbu bylo méně než polovina dotázaných, pouze 49,7%

 

17. 12. 2018

17. 12. 2018 OD 17H ZASEDÁ PUSTKOVECKÉ ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO JE VEŘEJNÉ A ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘISPÍVÁ K TRANSPARENTNOSTI JEHO JEDNÁNÍ

V příloze vidíme, jak podivné subjekty krouží kolem volných pustkoveckých pozemků v jádru obce. Pustkovec nemá obecních pozemků neomezené množství a měl by jimi především z environmentálních důvodů šetřit.

1. Pavla Jurásková, kandidátka za SNK Pustkovec (strana místostarosty Konduly) v komunálních volbách 2014, a matka Pavla Juráska, kandidáta za Pustkovec pro život (strana místostarosty Konduly pro toto volební období) v říjnu 2018, by ráda koupila pozemek patřící obci. Žádost o prodej čtyř parcel a souhlas s prodejem jedné z nich vypadá jako kamufláž faktu, že členové partaje s vazbou na Juráskovy jim fakticky dohazují prodej lukrativní a za běžných okolností těžko dostupné parcely. Princip požádat více, dostat to, co chci, a dokupovat salámovou metodou…

I zde platí, že záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce a pozemek bude prodán nejvyšší nabídce. Takže i zde platí, že je třeba hlídat úřední desku. Bdělí mohou výhodně koupit.

2. Kolem hasičárny může být pěkně rušno. Společnost s ručením omezeným K2 Pustkovec, založená v dubnu 2018, se základním kapitálem 10 000 Kč, chce stavět vedle hasičárny třípodlažní budovu „občanské vybavenosti“ ke komerčním účelům. Stavba na kšeft. Stavba, co přinese ruch. Jinými slovy: další stavba na zelené louce v Pustkovci, která nepřispěje rezidenčnímu charakteru krásného Pustkoveckého bydlení.

I zde platí, že záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce a pozemek bude prodán nejvyšší nabídce. Takže i zde platí, že je třeba hlídat úřední desku. Bdělí mohou výhodně koupit.

3. PŘÍJEM ZA PRODEJ POZEMKŮ JE PŘÍJMEM MĚSTA I PUSTKOVCE. Pustkovec z prodeje pustkoveckých pozemků mimo pomíjivých peněz nic nemá a obecně není v jeho zájmu je uskutečňovat.

 

13. 12. 2018

VELKÁ EIA NA SEVERNÍ SPOJ ŽÁDÁ PŘEPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
SEVERNÍ SPOJ KOLIDUJE NA PRŮBĚŽNÉ S TRAMPROJEKTEM

 • důvodem přepracování je nevyhovující dokumentace
 • petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., podal k dokumentaci vyjádření
 • spolek namítal, že na ul. Průběžná nemůže být tramvaj a vyústění Severního spoje
 • kumulace těchto záměrů by zničila rezidenční ráz našich ulic
  rozšíření místních komunikací by vedlo k tomu, že by Průběžná od Duhy nahoru byla zhruba široká cca 30 metrů
 • krajský úřad nám dal zapravdu v tom, že Ostrava musí nyní vypracovat provedení dopravní studie, která odborně zhodnotí kumulaci záměru „Severní spoj“ se záměrem „Tramprojekt“ v horní části ulice Průběžná
 • je ostuda, že Ostrava nemá dopravní koncepci a chce plácat jeden projekt přes druhý
 • bezhlavé betonovaní není lidsky odpovědné řešení
 • pro všechny tramhujery nejen z Bulharské ulice: ne, tramvaj fakt není ekologická vždycky
 • perlička: Poruba naprosto diletantsky podala své vyjádření pozdě, takže se k porubskému vyjádření ze zákona nepřihlíží… co za „odborníky“ to má Poruba na úřadě na dopravu? Co na to porubská rada (ANO, Piráti, KDU, ODS)?
 • podrobnější info na webu CENIA, České informační agentury životního prostředí, https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2052
 • a nakonec: HHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Prosíme, přemýšlejme!

 

13. 12. 2018

JAK MACURA LHAL V LISTOPADU 2016

Zpátky do minulosti 🙂

Článek z MF Dnes ze 3. 11. 2016

MACURA o projektu: „Podporu zastupitelů Poruby i Pustkovce přitom považujeme za jednu z důležitých podmínek jeho realizace.“

SKUTEČNOST: Projekt nepodpořila Poruba, projekt nepodpořil Pustkovec. Primátor na nás kašle.

MACURA o trasách projektu: „To znamená, že není rozhodnuto ani o jeho technických detailech včetně trasování.“

SKUTEČNOST: V listopadu 2016 Ostrava měla dávno běžet veřejnou zakázku na tramprojekt našimi ulicemi, takže o trasování bylo rozhodnuto.

Prosíme, přemýšlejme!

 

12. 12. 2018

OSTRAVSKÉ ZASTUPITELSTVO 12. 12. 2018 SCHVALUJE ROZPOČET

Je tam i tramprojekt. I s ulicí B. Nikodema. Bacha na tramhujery, co tvrdí, že B. Nikodema je mimo hru. Není to pravda.

TRAMPROJEKT V ROZPOČTU 2019:

akce 3202 – Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava-Poruba

1 530 tis.Kč
převod 8 642 tis.Kč

Území dotčené stavbou je lokalita komunikace ul. 17. listopadu, ul. Bedřicha Nikodéma, ul. Průběžná v Ostravě-Porubě. Účelem stavby je ekologické prodloužení tramvajové trati, která se napojí na stávající trať v křižovatce ul. 17. listopadu x Opavská, povede po ul. 17. listopadu přes křižovatku ul. 17. listopadu x Průběžná, kde odbočí na ul. Průběžná a bude ukončena u hypermarketu Globus na ul. Opavská. Druhá část tratě povede od křižovatky ul. Martinovská x Bedřicha Nikodéma, po ul. Bedřicha Nikodéma a po křižovatku ul. 17. listopadu x Bedřicha Nikodéma. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce a rozšíření komunikací na ul. 17. listopadu, Průběžná, Bedřicha Nikodéma. Dále budou realizovány nové zastávky a na konci tratě obratiště. Smyčka bude oboustranná. Dále je řešena maximální bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání komunikace, a to pásy pro motoristy a tramvajovým pásem. V místech přechodů pro chodce bude vozovka zúžena na 3 m a vybudují se ochranné ostrůvky, čímž se zajistí bezpečný pohyb chodců přes komunikaci. Nové trasy zajistí výhodnější ekologickou dopravní obsluhu pro obyvatele Ostravy – Poruby v části dotčené stavbou. Dalším pozitivem pro převažující počet cestujících bude zrychlení dopravy v rámci města Ostravy. Dojde k posílení spojů tramvajových linek, čímž se zkrátí čekání na zastávkách a trávený čas ve vozidlech. Vybudování nových zastávek a přesun stávajících zastávek rovněž zrychlí přepravu. Přímé spojení bez nutnosti přestupu zkrátí čas potřebný k přechodu mezi zastávkami. Navrhovanou stavbou dojde ke zkvalitnění přepravy cestujících a k ekonomickým úsporám při zajišťování hromadné dopravy v rámci města Ostravy. Na krajském úřadu probíhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) stavby, v jejímž důsledku bude docházet k doplnění a upravení stávajícího konceptu dokumentace pro územní řízení do finální podoby. Ze zjišťovacího řízení na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje vyplynulo, že je nutné připravit dokumentaci pro velké řízení EIA, které prodlouží předložení úplné kompletní dopracovaní dokumentace pro povolení umístění stavby v rámci územního řízení. Náklady na přípravu stavby budou hrazeny z rozpočtu SMO a na realizaci bude SMO žádat o dotaci z EU fondů. V roce 2019 budou čerpány finanční prostředky na vypracovaní PD ve výši 11 431 tis. Kč, v roce 2020 finanční prostředky ve výši 6 479 tis. Kč. Realizace stavby bude probíhat v letech 2021 – 2023, předpokládané náklady činí 1 474 000 tis. Kč.

 

9. 12. 2018

PROČ DĚLALA TRAMPRŮZKUM AGENTURA STEM? MÁ BLÍZKO K HNUTÍ ANO, JEHOŽ JE PRIMÁTOR ČLENEM“

„Andrej Babiš pochopil, že průzkumy preferencí lze využívat jako marketingový nástroj a mohou se stát součástí politického boje k ovlivňování společenské atmosféry. Krátce poté, co v roce 2014 vstoupil do vlády, se stal Hartlův „zavedený“ STEM dvorní agenturou ministerstva financí. Průzkumy pro tento rezort dělá dodnes a stávají se běžnou výbavou propagandy ANO. Tato spolupráce přináší společné ovoce. Jde hlavně o efekt a je úplně jedno, když čísla nesedí. Hlavně že vypadají hezky.“

VÍCE V ČLÁNKU:

http://forum24.cz/hnuti-ano-v-pruzkumech-nejlepe-boduje-u-stem-dvorni-agentury-ministerstva-financi

 

6. 12. 2018

OBRÁZEK Z PROSINCOVÉHO PRIA: ukazuje místa v Porubě a Pustkovci, kde průzkum veřejného mínění ohledně tramprojektu probíhal. Samá tečka, člověk by si mohl myslet, že se ptali poctivě a všude…. dokud si nevšimne, že např. Průběžná ulice, které se tramtrať dotkne asi nejvíce, vůbec na obrázku není….. Tam se vůbec neptali….

OBRÁZKY Z OFICIÁLNÍ PREZENTACE PRŮZKUMU: na nich už vidíme, že se podél trati průzkumníci téměř neptali.
Zato se ptali v Mariánských horách, jak ukazuje menší z obou obrázků.

Prosíme, přemýšlejme!

 

2. 12. 2018

DOTAČNÍ PENÍZE – TO JE, OČ TU BĚŽÍ

Malá EIA ukázala, že tramprojekt není ekologický. Ve velké EIA se bude hrát už jen o to, zda újma na životním prostředí výstavbou tramtrati je v našem území ještě únosná či nikoli.

Tramtrať by prokazatelně zhoršila životní prostředí a kvalitu života v našich ulicích. Ukázala to malá EIA.

Rádo se to nyní neříká, ale uvědomme si, že stávající busy na CNG, které obsluhují naše ulice, splňují evropskou ekologickou normu na nejvyšší stupeň EURO 6.

Do většiny míst v Ostravě tramvaj nezajíždí. Řeči o páteřní tramvajové dopravě svědčí pouze lidem s korupčními zájmy. Tramprojekt by byl jednou z nejdražších dopravních staveb v ČR. Peníze lákají.

Prosíme, přemýšlejme, kdo a proč i za cenu fixlování, podrazů a lhaní tramprojekt stále hájí a prosazuje!

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/30/czech-pm-accused-of-conflict-of-interest-over-eu-funds-to-businesses

 

29. 11. 2018

PRŮZKUM K TRAMTRATI. CO KDO SKUTEČNĚ ŘÍKÁ A NEŘÍKÁ?

Průzkum za půl milionu, který měl odpovědět na otázku, zda Ostravané chtějí výstavbu tramvajové trati v Pustkovci a Porubě, se sám o sobě stal souborem podnětných otázek. Jejich zodpovězení jsme věnovali zaslouženou pozornost. Vyšly nám tyto základní odpovědi:

1. Průzkum probíhal jen v minimální míře v oblastech, které by byly výstavbou a provozem prodloužení tramvajové trati nejvíce dotčené, tedy v okolí plánované trati.

2. Vzhledem k manipulacím s daty jejich zaokrouhlováním není pravdivý ani hlavní argument, že 50% respondentů souhlasí se zamýšlenou výstavbou.

3. Průzkum byl veden tak, aby jeho výsledky odpovídaly představě zadavatele, tedy statutárního města Ostravy, který evidentně potřebuje trať postavit „za každou cenu“.

Fakta průzkumu, který vyvolal řadu otázek:

* MANIPULACE S ČÍSLY – při zohlednění zveřejněných čísel včetně jejich desetinných míst vychází jen 49,7 % pro souhlas s prodloužením trati – ne 50 %, jak bylo prezentováno městem.

* VÝBĚR MÍST, KDE PRŮZKUM PROBÍHAL – Jak bylo vybíráno, kde bude průzkum probíhat? Proč průzkum probíhal jen v minimální míře v blízkém okolí plánované trati? Vizte příloha 1: tramvajová trať se nejvíce dotkne ulic Jedlová, Karla Aksamita, Svojsíkova, Bedřicha Nikodema, Průběžná, Otakara Jeremiáše nebo ulic v okolí Duhy. Z uvedené přílohy vyplývá, že na těchto ulicích se nikdo neptal nebo jen v minimálním zastoupení.

* O TRATI V PUSTKOVCI NEJLÉPE ROZHODNOU OBYVATELÉ MARIÁNSKÝCH HOR – prezentované výsledky průzkumu uvádějí 10, 22 % respondentů z Mariánských Hor a 29,16 % respondentů z oblasti „Ostatní Ostrava“. Co označení „Ostatní Ostrava“ znamená? Probíhal průzkum také v Martinově a v Plesné, kterých se nová trať dotkne? Kdo a na základě jakých kritérií rozhodoval o geografickém rozčlenění provedeného průzkumu? Nevíme.

* PRO B. NIKODEMA BUDE NOVÝ PRŮZKUM? – Proč průzkum nezmiňuje také trať po B. Nikodema, když i tramprojekt po 17.listopadu a Průběžné ji uvádí a počítá s ní?

* VÍCE MŮŽE ZNAMENAT MÉNĚ – Metodologie průzkumu uvádí 1500 respondentů. Proč jich bylo nakonec zrovna 1516? Docházelo k optimalizovanému navyšování počtu respondentů tak, aby průzkum vyšel dle představ zadavatele?

* POLOVINA DOTAZOVANÝCH BEZ MATURITY – metodologie průzkumu uvádí, že 49,7 % respondentů má vzdělání bez maturity. Tato vzdělanostní struktura neodpovídá vzdělanostní demografické struktuře ČR, Ostravy, Poruby a ani Pustkovce. Kde tedy průzkum probíhal a jak byl vybrán reprezentativní vzorek?

* LIDÉ NAD 75 LET SE NESMĚLI VYJÁDŘIT – statutární město Ostrava si smluvně vyhradilo, že lidé nad 75 let nebudou dotazováni! Věková diskriminace je pro jednání samosprávy naprosto nepřijatelná, a dost možná i za hranicí zákona.

* TŘEŠNIČKA NA DORTU – PRŮZKUM ZÁROVEŇ INFORMOVAL – nebo záměrně manipuloval…? Pokud respondent odpověděl, že NEVÍ o záměru prodloužení tramvajové trati, tak už dále neměl odpovídat na další otázky, zda ví o variantách projektu apod.

PŘESTO i tito respondenti, kteří odpověděli, že NEVÍ o záměru prodloužení trati, po krátkém představení projektu (= ukázání obrázku v prezentaci 😃) odpovídali na otázku, zda s výstavbou souhlasí. Při této manipulaci s daty byly v některých otázkách odpovědi těchto respondentů zohledněny – a v některých zase nebyly. Ve výsledku se tak v otázce, zda souhlasí s výstavbou trati, vyjadřovala 1/3 respondentů, kteří o daném záměru měli jen informace představené během provádění průzkumu. Jejich odpovědi tak mohly z 1/3 ovlivnit celkové výsledky.

Zdroje:

 • Zveřejněná prezentace agentury STEM/MARK ohledně postojů k prodloužení tramvajové trati:

STÁHNOUT (PDF 3,48 MB)

 • Vzdělanostní struktura v Ostravě:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_obyvatelstva_2011,_554821_Ostrava,_vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD.svg

 • Smlouva o dílo mezi statutárním městem Ostravou a STEM/MARK, a.s.:

STÁHNOUT (PDF 605 KB)

Sečteno podtrženo – věci nejsou tak, jak se zdají být.

 

 

27. 11. 2018

PETICI PŘIŠLO 24. 11. 2018 MAILEM TOHLE SVĚDECTVÍ O PRŮBĚHU PRŮZKUMU

Identitu pisatelky známe.

Dobrý večer, mohu jen potvrdit Vaše slova. A o polovině „pro“ opravdu pochybuju…. Navíc to byl průzkum na malém vzorku respondentů.
Sama jsem se do průzkumu zapojila, nicméně zrovna jsem byla v Pustkovci, kousek od kostela, když mne pán oslovil…
Součástí průzkumu byl i dotaz na bydliště, Když jsem říkala, že bydlím na Svojsíkově ul. – tak řekl, že tam se vlastně ani respondentů neptají… což mi přišlo opravdu zvláštní, protože právě tam se jich problém s tramvají týká…jak správně zmiňujete.

 

25. 11. 2018

REPO ČT Z 22. 11. 2018

Všimněme si, že primátor neumí odpovědět na dotaz ohledně manipulace průzkumu, podle kterého 49, 7 % obyvatel Ostravy chce tramprojekt.

 

23. 11. 2018

MĚSTO MANIPULUJE VÝSLEDKY PRŮZKUMU: 49, 7 % není 50 %, jak říká Ostrava

Máme oficiální prezentaci agentury, co výzkum prováděla:

str. 7.:
PRO TRAMPROJEKT nebylo 50 %, jak říká Ostrava, ale 49, 7 %
PROTI TRAMPROJEKTU 34, 1 %
NEVÍ 16, 2 %

str. 7.:
Součet u Mariánských Hor nedává 100 % – zaokrouhlovalo se tady, zaokrouhlovalo se i jinde?

str. 3:
Podél ulic 17. listopadu, Bedřicha Nikodema a Průběžná se neptali. Takže ty, kterých se to nejvíce týká, vynechali.

str. 4: Bacha, ptali se na znalost čtyř variant projektu!

str. 6.: Na líbivé mapičce neukázali ale trasování po Bedřicha Nikodema. Ve skutečnosti je veřejná zakázka i na trasu po B. Nikodema! Mluví o ní i Ostravou předložené dokumenty do malé EIA.

Závěr:
49, 7 % NENÍ většina. Ostrava nám normálně lže! Podívejme se, studujme 🙂

 

22. 11. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA PETICE K TRAMPRŮZKUMU

 

19. 11. 2018

HOT NEWS: VE ČTVRTEK PRIMÁTOR ZVEŘEJNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Očekáváme tyto varianty:

A) V průzkumu vyjde, že si všichni tramprojekt přejeme. Primátor bude dál pokračovat v přípravě tramprojektu.

B) Průzkum vyjde neutrálně. Primátor bude pokračovat dál v přípravě tramprojektu.

C) V průzkumu vyjde, že si tramvaj nepřejeme. Primátor bude pokračovat dál v přípravě tramprojektu.

D) V průzkumu vyjde, že si tramvaj nepřejeme. Primátor nebude pokračovat dál v přípravě tramprojektu.

Jak chápat průzkum?
1. Průzkum veřejného mínění je snadno zneužitelný. Vyjde tak, jak si přeje zadavatel. Záleží koho, jak a kdy se ptáte. Kdo se ptá. Záleží na zpracování a interpretaci dat.

2. Průzkum veřejného mínění vypracovaný soukromou firmou není prostředkem, které české právo zná k projevování vůle lidí. Tím jsou volby, referendum, právo petiční, ale i ústavní právo na odpor. O nedostatku času na referendum jsou to jenom kecy. Primátor plánuje tramprojekt od srpna 2016. Kdyby ho zajímal skutečně názor lidí, referendum už by se dávno konalo.

3. Průzkum veřejného mínění jako Babiší marketingový počin. Bacha, tramprojekt nelze realizovat jako prodej vitamínů nebo koblih.

4. Určitě bude představen pán v obleku z agentury, která průzkum dělala. Všechno bude vypadat seriózně, vědecky, odb(p)orně.

5. Pamatujme si dobře, že podklady pro malou EIA byly plné lží. Není proto důvod si myslet, že by tomu nyní mělo být jinak.

6. Je šance zhruba 3 %, že primátor z projektu vycouvá. Pokud se to stane, bude to proto, že pro sebe vyhodnotil rizika spojená s tramprojektem za příliš velká. Průzkum mu poslouží jako alibistický most ven.

7. Průzkum stál přes 500 000 Kč.

Prosíme, přemýšlejme!

 

17. 11. 2018

ŠPATNÉ ZPRÁVY Z PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA Z 15. 11. 2018

Špatných povolebních zpráv je hodně. Některé z nich:

1. Porubskou radu ovládá Babišovo ANO 2011.
2. Rada (je to něco jako vláda) Poruby má 11 členů: většinu 6 má ANO 2011, 2 ODS, 2 Piráti, 1 KDU. ANO 2011 má sílu v radě odhlasovat cokoli, ostatní strany v ní plní funkci užitečného křoví.
3. ANO 2011 touží po dotaci a podporuje tramprojekt. Ekologie nebo dostupnost dopravy jsou jen zastírací pojmy, ve skutečnosti jde o peníze. Princip Čapí hnízdo.
4. Ani Pirátům nelegální a nákladné přípravy tramprojektu zjevně nevadí. Jinak v zásadě sympatický ideový základ Pirátů je v Porubě reprezentován naprosto nevhodnými lidmi.
5. Markéta Vysloužilová se moc omlouvá všem, co volili dle petičního doporučení, za dosud největší politickou chybu petice: protitramvajoví – ale zjevně nezodpovědní anebo zbabělí – zvolení zastupitelé SEGEŤOVÁ, SEGEŤA /ODS/ se vzdali mandátu. Mandát tak získal původně nezvolený KUDELA /ODS/, podporovatel tramprojektu. Podrobnosti přineseme.
6. KDU-ČSL jedná v Ostravě dle hesla „být u toho za každou cenu“. Porubská KDU tramprojekt podporuje. Nic si nemyslí, nic jim nevadí, nic nemohou dělat, jak je jich málo. I zde platí, že sympatické ideály evropské křesťansko-demokratické politiky se v Ostravě mění v trapnost, karikaturu a marnost.
7. Od stran, které jsou v radě, se nedá čekat žádná pozitivní aktivita ohledně tramvajové otázky. Odměny pro uvolněné i neuvolněné členy rady se v Porubě pohybují v řádech desítek tisíc korun. To je velká motivace pro její členy, aby se poslušně chovali tak, aby jim bylo dovoleno v radě zůstat.

 

14. 11. 2018

Primátor Macura v Interview na ČT

Primátor MACURA /ANO 2011/ tvrdí, že pokud bude průzkum NE, tramprojekt se nebude realizovat.
Bacha! Totéž říkal o souhlasu dotčených obvodů – nezískal ani Porubu ani Pustkovec. A stejně pokračuje v nekoncepční přípravě.

Průzkum mínění je komerční záležitost za peníze, na to je třeba pamatovat. A vyjde tak, jak si přeje zákazník 🙂

Průzkum není demokratické referendum. Průzkum neřeší právní vady projektu. Průzkum má nulovou legitimitu.

Bacha na Macuru! Řečmi o výdajích za referendum a nutností rychle jednat pro získání dotace se chová jako Babišova hyena. VŠE PRO DOTACI.

Prosíme, přemýšlejme!

 

13. 11. 2018

PORSCHE NOVĚ VYVÍJÍ CHYTROU ELEKTROMOBILITU V OSTRAVĚ

A náš primátor stále sní o tramvaji s trolejemi našimi úzkými ulicemi 🙂

https://domaci.ihned.cz/c1-66331170-firma-porsche-engineering-services-otevrela-pobocku-v-ostrave-zameri-se-na-vyzkum-a-vyvoj-soucasnych-automobilovych-trendu

 

10. 11. 2018

Asi je zbytečné to připomínat, ale přece jen:
Novým ostravským primátorem se stal TOMÁŠ MACURA.

Šéfuje nově následujícím odborům:
interního auditu a kontroly
legislativní a právní
strategického rozvoje dopravy (rozuměj tramprojekt)
dopravně správních činností

Primátor je jedním z 11 radních města Ostravy. Rada města je něco jako vláda. Ostravská rada má 11 členů. 6 členů, tedy většinu má ANO 2011. 2 členy ODS, 2 členy Piráti, 1 člen připadá KDU.

Koalice stejná jako v Porubě. Piráti jsou v radě města slabí, navíc se budou muset rozkoukat. Jak budou plnit svou kontrolní roli nevíme, mají pod sebou pouze odbor školství a sportu. Jistá mizivá naděje na zlepšení dosavadního stavu z hlediska přístupu k informacím tu je. Jinak platí, že většina z ANO odhlasuje silou 6 hlasů cokoli.

A bacha: ANO 2011 pořád má s opozičním OSTRAVAKEM většinu 28 hlasů v zastupitelstvu (to je něco jako parlament města).

 

8. 11. 2018

Proč vadí rozšiřování cest, budování nových chodníků a betonování zelených půdních ploch ve městě?

RNDr. Barbora Strouhalová, Ph.D., přední česká pedoložka, uvádí:

„I přesto, že se jedná mezi lidmi o málo známou skutečnost, tak půdy ve městech plní řadu ekosystémových funkcí. Zelené plochy tak nejsou jen plocha na venčení psů nebo místo, kde rostou stromy. Volná nezastavěná půda je nositelkou biodiverzity a značně ovlivňuje klima ve městech. Studie potvrzují, že půdy snižují hluk, zadržují vodu, zachytávají prachové částice, udržují klima ve městech. V neposlední řadě je půda schopna regulovat množství uhlíku v atmosféře. Zábor půd vede k úplné destrukci těchto funkcí. Je třeba podotknout, že půda je neobnovitelný zdroj, není ji tedy možné vrátit zpět či nějak vyrobit. Půda je tak pro kvalitu života ve městech nepostradatelná a obyvatelé mají bytostný důvod ji chránit.

Zábor půdy pro výstavbu porubské tramvajové trati a zastávek je v současné době zcela zbytečný. Dnešní doba patří elektrobusům. Kvůli elektrobusům není potřeba budovat nákladnou novou infrastrukturu a zabírat nová prostranství, protože silnice i zastávky již zde existují.“

 

6. 11. 2018

PORUBSKÉ ZASTUPITELSTVO

Na termín jeho ustavujícího zasedání zatím čekáme. Byla podaná žaloba na výsledek voleb, proto se ustavující zasedání dosud nekonalo.

Koalici mají v Porubě tvořit: ANO, Piráti, ODS, KDU.

V komunální politice platí, že jednotlivé osobnosti jsou mnohdy důležitější než stranická příslušnost. Je to všechno o lidech.

Uvidíme, co se stane na ustavujícím zastupitelstvu. Žádná příjemná překvapení to velmi pravděpodobně nebudou. Spíše naopak.

 

3. 11. 2018

ŠPATNÉ ZPRÁVY Z PUSTKOVCE II

1. Nadále platí, že všechny strany v pustkoveckém zastupitelstvu jsou PROTI tramvaji. To vypadá jako dobrá zpráva, ale není. Být proti a povídat to třeba kamarádům v hospodě u piva nestačí.

2. Je třeba se orientovat ve veřejné správě, právu, znát souvislosti a vědět, co je v který moment třeba udělat. Správa obce je poměrně složitá věc, když se má dělat dobře.

3. Všechna protitramvajová usnesení v Pustkovci z let 2016-2018 vypracovala a navrhla pustkovecká opoziční ODS. Prakticky to znamenalo stovky hodin práce, která spočívala ve studiu všech tramvajových dokumentů, právních předpisů a různých souvisejících skutečností. Opozice tak v dané věci suplovala radu a starostu: ti měli ležet v materiálech, najít si právní nebo jinou odbornou pomoc, připravovat usnesení na vysoké argumentační i odborné úrovni. Nic z toho nedělali. Připomínáme, že funkce radních i starosty jsou funkce honorované.

4. Zvednout pro již vypracované sofistikované usnesení ruku je pak pohodlné. A není to žádná zvláštní zásluha, spíš alibistické vezení se na práci někoho jiného. Připomínáme, že i díky obsáhlému vyjádření EIA, které zpracovala ODS, tramprojekt tzv. malou EIA v srpnu 2018 neprošel.

5. Petice sleduje politické dění v Pustkovci již dva roky, je to mimo jiné i tragikomická přehlídka toho, co starosta STANISLAV PYŠ /ČSSD/ měl udělat a neudělal.

Příklad z poslední doby: v červnu 2018 na zastupitelstvu města byl projednáván tramprojekt, hlasovalo se o deklaratorním rozhodnutí, zda má tramprojekt být nebo nebýt strategickým projektem města. Diskuze byla bouřlivá. Starosta má usnesením pustkoveckého zastupitelstva danou povinnost zastávat negativní stanovisko vůči tramprojektu. Myslíte, že starosta PYŠ proti tramprojektu na červnovém zastupitelstvu města vystoupil? Nevystoupil. Seděl se skloněnou hlavou a mlčel.

To nejlepší ale ještě přijde: v září 2018 dostal na zasedání pustkoveckého zastupitelstva starosta PYŠ dotaz, zda v posledním půlroce vystoupil za zastupitelstvu města proti tramprojektu. Odpověděl ve smyslu, že tramprojekt nebyl na zastupitelstvu města posledního půlroku projednáván.

6. Jedinou nadějí pro Pustkovec je nyní opozice: ODS, OBČANÉ PRO PUSTKOVEC a protitramvajová Marie Tichá z KDU (Pozor, porubská i městská KDU tramprojekt podporuje!). Je to 8 ku 7 v pustkoveckém zastupitelstvu, které má 15 členů.

7. Opakovat zaklínadlo, že „Pustkovec má už hodně protitramvajových usnesení a že to stačí“, je krátkozraké a poněkud pitomé. Je třeba situaci sledovat a reagovat chytře a rychle na skutečnosti, které přijdou.

Pustkovec má celou řadu možností, jak se bránit. Bude je ale umět v čele se STANISLAVEM PYŠEM využít? Opakujeme, jedinou nadějí pro Pustkovec je její současná opozice.

 

1. 11. 2018

Špatné zprávy z pustkoveckého zastupitelstva z 31. 10. 2018

1. Koalici tvoří dva subjekty: ČSSD a PUSTKOVEC PRO ŽIVOT (bývalé SNK Pustkovec).

2. Dle očekávání se pustkoveckým starostou stane člověk bez relevantního vzdělání a bez základních schopností vést svůj úřad: STANISLAV PYŠ /ČSSD/.

3. Opozici tvoří: ODS, OBČANÉ PRO PUSTKOVEC a KDU. Opozice bude důsledně využívat informačních a kontrolních prostředků, které ze zákona má, ke zmírnění důsledků jednání stávající koalice. Opozice bude dle tiskového zákona trvat na prostoru k publikaci svých stanovisek v Pustkoveckém zpravodaji. Maření snah opozice – jak to známe z minulého volebního období – ohledně publikování opozičních názorů v radničním periodiku lze za určitých okolností hodnotit i jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

4. Výsledky voleb byly v Pustkovci velmi těsné, rozhodovaly jednotky voličů. Těžko říci, co na voliče stávající koalice zabralo: zda to bylo strašení ohledně fotbalu nebo Sokolovny nebo hasičárny – že Ostrava Pustkovci na nic z toho nebude dávat peníze, když bude moc hlasitě vystupovat z řady. Samozřejmě je to hloupost, zákonitosti rozpočtové politiky fungují zcela jinak.

5. Je smutné, že v tak atraktivním a jinak moderním ostravském obvodu nejvíce lidí oslovila kandidátka Stanislava Pyše /ČSSD/, kandidátka s věkovým průměrem 60, 5 let, kandidátka bez jediné ženy, kandidátka pouze s třemi!!! vysokoškolsky vzdělanými osobami. V současné osmičlenné koalici je tak pouze jediná žena, Stanislava UDRŽALOVÁ /Pustkovec pro život/.

6. Prostě psycho. Oproti minulému volebnímu období žádná pozitivní změna.

 

31. 10. 2018

Linka č. 64 ze Svinova do Klimkovic

Známe další podrobnosti: technologie rychlého nabíjení umožní 5 minut nabíjet a 60 minut jet. Denní dojezd je 350 km.
Autobusy jsou klimatizované, bezbariérové.

Také chceme takové na stávajících linkách 48, 49, 39, 40, 44, 47, 58. Nechceme tramvaj. Elektrobusy jsou neinvazivní a jejich pořízení i provoz násobně levnější.

Vyzýváme odpovědné politiky, aby přemýšleli!

http://www.auto.cz/elektrobusy-v-ostrave-umi-ultrarychle-dobijeni-pet-minut-na-nabijecce-staci-na-hodinu-cestovani-125537

 

29. 10. 2018

Když může jezdit elektrobus ke klimkovickým lázním, může jezdit i Pustkovcem na porubský VIII. obvod

Vidíme, že to jde elektricky bez invazivního zásahu do naší přírody. Elektrifikovat železnicí u nás opravdu není potřeba 🙂

Prosíme, přemýšlejme!

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2633966-ostravou-jezdi-electron-se-superdobijenim-svuj-prvni-elektrobus-nasadi-i-olomoucti

 

27. 10. 2018

JÍZDNÍ ŘÁD OSTRAVSKÝCH RADNIC NA PŘÍŠTÍ TÝDEN

I.
Ve středu 31. 10. 2018 se koná ustanovující zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy. Aktuální situace vypadá tak, že by Piráti, ANO a KDU měli tvořit radniční koalici. Buďme rádi, že to snad nebude horší. OSTRAVAK má skončit v opozici, což je v zásadě dobrá zpráva.

II.
Ve středu 31. 10. 2018 se od 17 hod koná ustanovující zasedání pustkoveckého zastupitelstva. Radniční koalici má tvořit ČSSD a bývalé SNK Pustkovec, které se nyní nazývá Pustkovec pro život. Oba tyto subjekty ponesou plnou odpovědnost za volbu pustkovecké rady a pustkoveckého starosty.

 

23. 10. 2018

Proč mě má tramtrať zajímat, i když bydlím jinde, než kudy má vést

Výstavba nové tramtrati by byla pro Ostravu velmi nákladná. Ostrava doufá, že na projekt dostane dotaci z EU. Získání dotace ale vůbec není jisté. Případná dotace by činila pouze 85 % nákladů na stavbu. To znamená, že z každého utraceného 1 milionu Kč by EU proplatila maximálně 850 000 Kč, 150 000 Kč by asi šlo z rozpočtu Ostravy. Navíc existuje celá řada souvisejících nákladů, které dotace nekryje.

A teď pozor: Rozpočet Ostravy na rok 2018 říká, že předpokládané náklady na realizaci tramstavby v letech 2022–2023 činí asi 1,5 miliardy Kč. To je 1 500 milionů Kč. Pro srovnání uvádíme, že rozpočet Poruby je zhruba 500 milionů Kč na rok. A navíc ze zkušeností víme, že téměř žádná dopravní stavba se nedokončí v mantinelech původního rozpočtu.

Navíc tramvajová trať bude v budoucnu vyvolávat další a další investice na provoz a údržbu, na něž už žádné dotace nebudou. Peníze zbytečné vynaložené na naddimenzovanou veřejnou dopravu mohou pak chybět například ve školství nebo v sociálních službách.

Mnohem závažnější jsou ale důsledky, které by stavba měla pro přírodu v našem městě.

Uveďme několik příkladů za všechny: tramprojekt by si vyžádal vybudování 30 m širokého umělého koryta, vybagrovány a zničeny by byly desítky tisíc m³ půdy. Půda je přitom neobnovitelný přírodní zdroj, studie dokázaly, že půda čistí vzduch, snižuje hluk a zadržuje vodu v krajině. Půda je také životním prostorem pro tisíce bezobratlých živočichů a všech rostlin a stromů.

Je známý fakt, že stromy a jejich koruny zadržují vodu a příznivě ovlivňují klima ve městech. Se zánikem stromů by zmizely hnízdiště ptáků anebo životní prostor hmyzu. V době, kdy čelíme globálním klimatickým změnám a bojujeme s úbytkem počtu živočišných druhů v naší krajině, nedává kácení obrovského počtu vzrostlých stromů na tak malém území smysl.

Malá EIA navíc ukázala, že tramprojekt by vedl k nepřípustnému navýšení hluku. Hluková studie předložená Ostravou obsahuje nepravdivé a naprosto smyšlené údaje. Protihlukové stěny ani tzv. tichý asfalt v daném místě nejsou uspokojivě aplikovatelné, což konstatoval nejen spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s., ale i Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

O ekologizaci se v souvislosti s plány na nesmyslnou výstavbu tramvajových tratí na okraji Poruby a v Pustkovci naprosto nedá mluvit. Elektrifikace dopravy je dnes výborně možná elektrobusy.

Prosíme, přemýšlejme!

 

16. 10. 2018

Bylo posouzení vlivů tramprojektu na veřejné zdraví do EIA vypracováno Ostravou odborně a objektivně? Hyundai svědčí o tom, že nebylo

V seznamu příloh EIA k tramprojektu na portálu CENIA (PDF soubor 00 – Seznam příloh) je příloha č. 8 označena jako „Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví“.

Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že když se tato elektronická příloha č. 8 ve formátu PDF otevře, objeví se v levém horním rohu tento text: „posouzení rizika – Hyundai Nošovice – Adobe Acrobat Reader DC“.

Dále se v příloze č. 8 na straně 31 zcela zmatečně a bez jakékoli souvislosti s posuzováním vlivů na veřejné zdraví záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ uvádí: „Na referenčních bodech, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu, se bude hlučnost, způsobená provozem záměru po zprovoznění technologie výroby plastových dílů pohybovat na hodnotách uvedených v tab. 10 a 10a.“

Uvedení informací o zprovoznění technologie výroby plastových dílů a údaj „posouzení rizika – Hyundai Nošovice – Adobe Acrobat Reader DC“ působí tak, že příloha č. 8 oznámení – autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví – nebyla zpracovaná s odbornou péčí.

Naopak předložené autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví se jeví, jako by bylo poskládáno z již existujících textů na podobné téma.

Ostrava spěchá a fixluje. Už to, že tzv. „ekologizace veřejné dopravy“ neprošla malou EIA svědčí o tom, že projekt není ekologický. Ve velké EIA se hraje už jen o to, jak moc škodlivý tramprojekt může být, tak aby to bylo ještě únosné. O přínosu pro životní prostředí nemůže být řeč.

Prosíme, přemýšlejme!

Řízení EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

14. 10. 2018

Petice má několik jasných politických spojenců, další se teprve krystalizují. Vyjednáváme. Uvidíme.
Již nyní můžeme říci, že nadále platí, že nelze spoléhat na politické řešení našeho tramproblému.

Opakujeme: vedle politické roviny ještě existuje rovina právní a rovina peněžní plánovaného tramprojektu.

Projekt má právní vady a Ostrava na něj nemá peníze. Dotace se s právními vadami čerpat nedají.

Nejjednodušší by bylo, kdyby nepřipravený a neekologický tramprojekt odpískali sami politici.

Pokud to neudělají, máme další záložní řešení.

Co nejsrdečněji děkujeme všem dobrým duším za podporu!

 

11. 10. 2018

ZPRÁVY ZE ČTVRTKA 11. 10. 2018

Starostou Poruby se údajně stane Folwarczny Libor z ANO 2011.

Zuzana Bajgarová /ANO 2011/ má být náměstkyní primátora pro investice, což prakticky znamená absolutní rezignaci na odborné nároky pro vykonávání této funkce.

Piráti nebudou součástí městské koalice – správně nechtějí dělat pouze užitečné křoví. Realita v městském zastupitelstvu je taková, že ANO 2011 a Ostravak disponují většinou 28 hlasů. Nikoho dalšího proto k prohlasování čehokoli už nepotřebují.

 

10. 10. 2018

AKTUÁLNÍ PORUBSKÁ POVOLEBNÍ KOALICE A PODIVNÉ ZVRATY V PORUBSKÉ ODS

1. Na radnici v Porubě mají být: ANO, ODS, Piráti, KDU.

2. Jednoznačně protramvajoví jsou: ANO a KDU. Piráti říkají, že stávající tramprojekt nepodpoří, jiný by patrně podpořili. Pirátský postoj k tramtrati je podivný.

3. Velké turbulence jsou údajně v porubské ODS. Pevně doufáme, že zvolení protitramvajoví zastupitelé za ODS nepodlehnou tlaku ambiciózních spolupartajníků, co chtějí být v porubské radniční koalici za každou cenu, a neodstoupí. Každý kandidující může být zvolen.To je princip demokracie. Voliči mají právo dát preferenční křížek komukoli na kandidátce. Uražená ješitnost a domáhání se mandátů ze strany nezvolených kandidátů není na místě. Právě komunální volby jsou hodně osobní – lidé volí kandidáty v místě, kde žijí, pro jejich osobní názorové postoje. Znásilnit tuto volbu lokálním partajničením nebo nepřijetím zodpovědnosti za svůj mandát by nebylo ničím jiným než sprostým podvodem na voličích.

4. Na fotce je kopeček na Oty Synka. Tramprojekt počítá s jeho naprostým srovnáním se zemí. Půda by byla nenávratně pryč. Krajinný ráz změněn. Náhradní výsadby i EIA ukázala nemožnými: když něco vybetonujete, nemůžete tam nic nasadit. Maximálně můžete nasadit něco jinde. Za vzrostlé stromy nejsou mladé kmeny plnohodnotná náhrada.

Apelujeme na slušnější část ODS, aby přemýšlela. Apelujeme i na Piráty, aby přemýšleli.

 

7. 10. 2018

NĚKTERÉ DOBRÉ ZPRÁVY Z VOLEB

– investiční náměstek Riger (Ostravak) nebyl zvolen do zastupitelstva města
– protitramvajová volební strana OBČANÉ PRO PUSTKOVEC má 3 mandáty v pustkoveckém zastupitelstvu
– porubská ODS má složení zastupitelů, tak jak doporučila petice: Jedlička, Jedličková, Segeťa, Segeťová, (ODS dosáhla i na 5., bohužel protramvajového, zastupitele Dekického)
– porubská ČSSD zaznamenala na VII. a VIII. obvodě volební úspěch, jen díky protitramvajovým hlasům dosáhla na 4 mandáty v Porubě a překročila 5% hranici do zastupitelstva města
– lidé na VII. a VIII. obvodě volili většinově protitramvajové strany: ČSSD, KSČM, SPD, 4 protitramvajové kandidáty z ODS nebo porubský Ostravak (budeme-li pracovat se skutečností, že porubský Ostravak je proti tramprojektu)

 

7. 10. 2018

VÝSLEDKY PORUBA – celkem 45 mandátů

KDU – 6,07 % – 3 mandáty
KSČM – 11,57 % – 5 mandátů
Ostravak – 9,41 % – 4 mandáty
ANO 2011 – 31,85 % – 16 mandátů
Piráti – 10,45 % – 5 mandátů
ČSSD – 9,25 % – 4 mandáty
ODS – 10,07 % – 5 mandátů (Jedličková, Jedlička, Segeťová, Segeťa, Dekický)
SPD – 6,63 % – 3 mandáty

VÝSLEDKY VOLEB PUSTKOVEC

ČSSD – 4 mandáty
Pustkovec pro život – 4 mandáty
ODS – 3 mandáty
OBČANÉ PRO PUSTKOVEC – 3 mandáty
KDU-ČSL – 1 mandát

Podrobné info na www.volby.cz.

 

5. 10. 2018

PROTITRAMVAJOVÉ volební ŘEŠENÍ

PORUBA: ČSSD http://www.cssdporuba.cz

PUSTKOVEC: ODS https://www.ods.cz/ms.pustkovec
nebo OBČANÉ PRO PUSTKOVEC https://obcane-pro-pustkovec.webnode.cz

MARTINOV: SNK stávajícího starosty Karla Civína

ZASTUPITELSTVO MĚSTA: ČSSD, KSČM

Čas volit je právě teď!

 

29. 9. 2018

VOLEBNÍ DOPORUČENÍ PETICE PRO PORUBU A PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Prosíme, čtěme a sdílejme! Cíl doporučení splní, jen pokud nás bude takto volit co nejvíce.

Vážené dámy a pánové,

zdůrazňujeme, že námi doporučené volební řešení není vyjádřením nadšené vřelosti vůči preferovaným stranám a kandidátům. Je to jakýsi „sňatek z rozumu“, který nyní potřebujeme a který zajišťuje prosazování našich zájmů do budoucna. Abychom byli jako petice slyšet, co nejzdvořileji Vás prosíme, abyste zejména do porubského zastupitelstva volili dle následujícího doporučení. V jednotě je síla! Komunální politika často není o pravici nebo o levici, ale spíše o konkrétních lidech. V příloze naleznete kompletní petiční infoleták a vzor porubského volebního lístku.

Prosíme, pojďme volit. Pomůže nám to ochránit naše domovy.

Za petici s díky a úctou

Markéta Vysloužilová

1. JAK NEJLÉPE VOLIT DO PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA?

Volební řešení naší petice pro Porubu:

 • Potřebujeme silnou volební shodu
 • Záleží na lidech a důkazech, jaké dali o svém postoji
 • Žádná divočina, ale demokratické subjekty
 • Žádné křížky u stran, ale 45 křížků u jednotlivých kandidátů
 • 45 křížků: nebojme se, je to snadné
 • 4 křížky ODS: křížek u kandidátů 2, 10, 25, 31
 • 41 křížků ČSSD: křížky všem, vynecháme kand. 13, 42, 44, 45
 • Aby se to povedlo, musí být křížků 45 – ne více

Porubská ODS není v tramvajové otázce jednotná – podpoříme z jejích řad ty, co jsou proti tramprojektu. Markéta Vysloužilová má naprostou důvěru k protitramvajovému postoji kandidátů Jedličky, Jedličkové, Segeťové a Segeti. Jedlička je bývalý porubský starosta a zastává dlouhodobě negativní stanovisko vůči tramprojektu.

ČSSD Poruba dříve nebyla v otázce tramprojektu jednotná. Nyní je. Mihálik a protramvajoví zastupitelé už nekandidují. ČSSD Poruba má negativní stanovisko k tramprojektu, má to i v programu.

Znovu kandidující zastupitelé z ČSSD v září na zasedání porubského zastupitelstva na záznam řekli, že jsou proti tramprojektu.

Výjimkami jsou: kandidáti 13 a 42 z ČSSD. Proto jim nedáme křížek.

Kandidáti 44, 45 z ČSSD jsou tzv. „do počtu“, proto jim nedáme křížek.

Čtyři ušetřené křížky z ČSSD věnujeme čtyřem kandidátům z ODS.

ZÁVĚR: Prosíme, zkusme křížkovat dle návodu. Pokud je to složité, dejme jeden velký stranický křížek porubské ČSSD.

2. JAK VOLIT DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY?

Těžká otázka. Jednoznačně proti tramprojektu jsou na městské úrovni pouze KSČM a ČSSD. Zatímco postoj KSČM je dlouhodobý, celoostravská ČSSD se jednoznačně vyjádřila až 25. 9. 2018. ČSSD lze zase považovat za všeobecně přijatelnější stranu.

Problematické kandidáty z obou stran lze vyřadit tak, že zakřížkujeme jednotlivě 55 kandidátů a problematickým křížek nedáme.

Naprosto nevolitelné jsou z důvodu podpory a příprav tramprojektu na městské úrovni: KDU-ČSL, ANO 2011, OSTRAVAK a ODS.

STAN má k tramprojektu neutrální postoj. PIRÁTI údajně stávající tramprojekt nepodporují, ale patrně by podpořili tramprojekt jiný. SPD nemá program, pouze volební noviny, kde říká, že je proti tramprojektu.

ZÁVĚR: Naše petice potřebuje jednoznačnou podporu v zastupitelstvu města Ostravy. Tu jí garantují pouze KSČM a ČSSD.

 

27. 9. 2018

ZPRÁVA PETICE

V následujících dnech zveřejníme naše volební doporučení pro jednotlivé obvody i pro zastupitelstvo města Ostravy.

Pokud nám můžete pomoci s tiskem letáků na papír petice nebo s jejich roznosem, prosíme, ozvete se nám.

Nyní je králem volič.

Pojďme volit a v politické rovině tak bojovat proti tramprojektu!

 

27. 9. 2018

MARTINOV JE PROTI TRAMPROJEKTU

I s ohledem na usnesení z jara 2018 přijala Rada městského obvodu Martinov v srpnu 2018 usnesení o negativním stanovisku k tramprojetu v řízení EIA.

Usnesení z jara 2018:

Rada městského obvodu Ostrava- Martinov nesouhlasila

s umístěním a provedením stavby “Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ na základě žádosti společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o., zastupující investora stavby – Statutární město Ostrava, vzhledem k tomu, že uvedená stavba není přínosem pro městský obvod Martinov z důvodu ochrany životního prostředí, kvality bydlení a stavební zátěže, jíž by Martinov trpěl během realizace stavby.

 

25. 9. 2018

HOT NEWS O PRŮZKUMU!
PROBÍHÁ NA DRUHÉM KONCI PORUBY, NEŽ KUDY MÁ TRAMPROJEKT VÉST

Petice dostala od člověka, kterého osobně známe, tuto zprávu:

„Dobry den, nevim, jestli uz se to k Vam dostalo, ze probiha pruzkum k tramvajove trati. Zrejme ten o kterem mluvil Macura v TV. Dnes byl u me pracovnik Stem/Mark a dela pry pruzkum ohledne Ostravy, Poruby a MHD ve meste, na dotazniku jsem si ale vsimnul, ze to byl de facto pruzkum k nove tramvajove trati dle nadpisu… jenom abyste vedeli, ze neco takoveho probiha. Samozrejme jsem odmitl vystavbu.“

Zeptali jsme se, kde průzkum probíhal a jestli má fotku:

„Nemam, nechteli ani nechat, Zahumenni ulice u Vresinske, obchazeli celou ulici.“

Takže tak.

Prosíme, přemýšlejme!

 

17. 9. 2018

PETICE SLAVÍ 2. NAROZENINY

V předvolebním mumraji by málem zapadlo, že v sobotu 15. září uběhly dva roky od zahájení naší petice.

Zbytečný a škodlivý tramprojekt zastavíme, je jen otázka, jak dlouho to bude trvat.

Děkujeme za stálou a silnou podporu všem lidem, kteří nám v uplynulých letech věřili, fandili a pomohli.

Prosíme, ještě to chvíli vydržme. Naše občanská aktivita má hluboký nadtramvajový smysl.

Pro připomenutí přinášíme znovu petiční text.

 

14. 9. 2018

Kolik stromů má padnout na projekt neekologické „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ (tak vzletně se totiž oficiálně rozšíření tramtratí v Pustkovci a Porubě nazývá)?

Tak tedy:

Dendrologický průzkum z EIA – oznamovatel statutární město Ostrava, příloha P 10

Kácení:

k. ú. Poruba – 4
k. ú. Poruba- sever 683
k. ú. Pustkovec 162
k. ú. Stará Plesná 64

To je celkem 913 stromů ke kácení. 913! Zakořeněných a rostoucích.

Prosíme, přemýšlejme!

 

11. 9. 2018

Moravskoslezský deník obsahuje dnes dvojstranu o tramprojektu

Autorem je novinář Petr Jiříček, který píše protramvajově, proradničně, prosemerákovsky.
Výslovně upozorňujeme, že závazná je EIA a správní řízení, nikoli výroky primátora.

Autor článku si zřejmě tvrzení neověřil na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105.

Aby se 100x opakovaná lež nestala pravdou, uvádíme na pravou míru:

1. Brněnský ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) vyšetřuje veřejnou zakázku na tramprojekt. Když ÚOHS řekne, že Ostrava porušila soutěžní právo, žádná EU dotace nebude.

2. Získání dotace je i tak značně nejisté: na tramprojekt nebyl schválen tzv. investiční záměr dle směrnice č. 1/2005 statutárního města Ostravy. Tramprojekt vzniká nelegálně. Projekt s právní vadou nemůže získat EU dotace (princip Čapího hnízda).

3. Pokáceno má být dle EIA přes 900 stromů, nikoli jen 394.

4. Ostrava v EIA uvedla, že počítá s nasazením stávajícího vozového parku. Takže pouze nové vozy? Těžko, tolik jich Ostrava nemá a mít nebude.

5. Výsledky hlukové a rozptylové studie v EIA byly katastrofální. Proces EIA je časově náročný, půl roku trvá samotné řízení s hotovou dokumentací. Ostrava nyní musí připravit novou DOKUMENTACI, kde jsou požadovány CELOROČNÍ průzkumy. Začala s nimi už? Nevíme.

6. Pustkovec se v EIA vyslovil jednoznačně PROTI tramprojektu. V Pustkovci jsou proti tramprojektu všechny strany, liší se pouze ve schopnosti reálně něco dělat.

7. Pustkovec má řadu protitramvajových usnesení. Poslední z 30. 7. 2018.

8. Proti tramprojektu se vyslovil i městský obvod Ostrava-Martinov.

9. Zákon zná volby, referendum, petiční právo, právo na odpor. Zákonem nedefinovaný průzkum veřejného mínění nemůže tyto instituty nahradit. Argumentace penězi je zcestná a zavání obcházením demokratických principů právního státu.

Prosíme, přemýšlejme!

 

8. 9. 2018

Koho volit či nevolit?

Aktuální info napříč stranami v rubrice VOLBY 2018.

Prosíme, pojďme volit!

 

5. 9. 2018

PORUBSKÁ ČSSD JE PROTI TRAMPROJEKTU!
VELKÉ HURÁ!

Proběhla schůzka IVANY ONDERKOVÉ (č. 2 kandidátky) a Markéty Vysloužilové

Krátce:

1. Starosta MIHÁLIK už nekandiduje. Nekandiduje ani militantní zastánce tramtrati zastupitel PISTOLAS.

2. Porubská ČSSD je proti výstavbě VTP parku na Myslivně a proti tramtrati. Má to v programu.

Komentář petice:

Veliká úleva, že konečně nějaká demokratická strana v Porubě přišla s protitramvajovým postojem. Zdůrazňujeme, že porubská ČSSD dosud nebyla jednotná v postoji vůči tramprojektu. Nyní se shodla. Poněkud pozdě – angažovaný protitramvajový postoj mohl lidem kolem petice ušetřit spoustu času, peněz a starostí – , ale přece! Ivana Onderková je osoba důvěryhodná, hlasovala opakovaně proti tramprojektu a napsala i negativní vyjádření k řízení EIA.

TADY TEDY JE PORUBSKÁ DEMOKRATICKÁ VARIANTA.

 

3. 9. 2018

VYJÁDŘENÍ K EIA

Ke stažení vyjádření petičního spolku Prosíme, přemýšlejme, z.s., v zjišťovacím řízení EIA.

Kompletní aktuální EIA info na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

STÁHNOUT (PDF 1,79 MB)

 

29. 8. 2018

Motto: Věříme jen průzkumům, které sami zfalšujeme
aneb kdyby chtěla Ostrava znát názor občanů, dělala by průzkum mínění už na podzim 2016.

V momentě, kdy Ostrava šla do správních řízení, a to řízením EIA přesně udělala, už je jedno, co si kdo myslí.

Nyní platí tvrdá fakta. Nevyhovující hluková a rozptylová studie, katastrofální nedostatky projektu a nařízená velká EIA.

Nyní už je jedno, co si kdo myslí, nyní platí právo.

Ostrava kličkuje, nejedná podle práva, dělá nekoncepční kroky. To vše za veřejné peníze.

Níže uvedená cena za 466 500 Kč je bez DPH.

 

27. 8. 2018

PETIČNÍ SPOLEK PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME, z.s., DAL DO TZV. VELKÉ EIA NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY.

 

27. 8. 2018

Petice získala koncept projektové dokumentace pro TRASU II – B. Nikodema

Petice požádala o dokumentaci již v květnu 2018, primátor Macura /ANO/ několikrát nedodržel lhůty dle infozákona.

Dokumentaci odmítl poskytnout. Jeho rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro nezákonnost zrušil.

Tady tedy je dokumentace ke stažení. Zábory pozemků v souboru F, jinak nic moc materiál. Že by šitý horkou jehlou?

Nutno otevřít a proklikat.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (ZIP 304 MB)

 

25. 8. 2018

HOT NEWS

TRAMPROJEKT JE VE VELKÉ EIA! HURÁ! ČTĚME A SDÍLEJME!

V pátek 24. 8. 2018 rozhodl krajský úřad o tom, že tramprojekt musí být podroben komplexnímu posuzování vlivů na životní prostředí.

Co to znamená?

1. Kromě Prosíme, přemýšlejme, z.s., zpochybnily ekologičnost tramprojektu tyto úřady: Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice.

2. Je jasné, že tramprojekt nesplňuje hluková a rozptylová kritéria. Jinými slovy: tramvaj bude hlučná a ovzduší se zhorší.

3. Vyjádřila se celá řada dalších subjektů, budeme o nich informovat později.

4. Primátor MACURA /ANO/ opakovaně lhal, když mluvil o tichých tramvajích a zlepšení ovzduší. Kácením a betonizací žádné zlepšení nikdy nastat nemůže!

Markéta Vysloužilová děkuje všem, co poslali svá vyjádření a podpořili petiční spolek Prosíme, přemýšlejme, z.s.

Speciální, nejvřelejší a obdivný dík patří analytikovi Prosíme, přemýšlejme, z.s. Ing. Janu Blažkovi, který mimo jiné odhalil podvody v hlukové studii předložené Ostravou. Bez něj by spolkové vyjádření nebylo.

Kompletní EIA info:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

 

23. 8. 2018

 

22. 8. 2018

HOT NEWS!

OSTRAVA BUDE POŘÁDAT ANKETU O TRAMPROJEKTU

Rada města Ostravy v úterý 21. 8. 2018 odhlasovala zadání veřejné zakázky na anketu o tom, zda si lidé přejí tramprojekt. Podrobnosti budou známy v příštích dnech.

Prosíme, všimněme si:

1. Zakázka bude stát další peníze a přichází po reklamním neúspěchu webu novatramvajporuba.cz a marné masáži v obecních tiskovinách typu Prio.

2. Vedení města odvádí pozornost od řízení EIA, které je to skutečně důležité.

3. Vedení města odvádí pozornost od řízení ÚOHS.

4. Všichni víme, jak propagandisticky anketa zadaná městem dopadne: na vzorku 1000 lidí bude 999 PRO tramprojekt.

5. Anketa nyní je čirá propaganda a nijak neřeší právní problémy tramprojektu.

6. Nezapomeňme, že primátor lhal ohledně souhlasu obvodů s tramprojektem. Bude pravděpodobně lhát i nyní.

Prosíme, přemýšlejme!

 

21. 8. 2018

TRAMVAJOVÁ EIA OBSAHUJE VYLOŽENÉ BLBOSTI

Jeden příklad za všechny:

V přílohovém materiálu označeném jako P 11 – Vegetační úpravy – výsadby se nachází text s názvem SO 811.02 Vegetační úpravy – sadové úpravy, Technická zpráva.
V tomto textu je na straně 3 uvedeno:

„Začátek stavby je v odbočné výhybce z tramvajové trati po ulici Opavské, konec stavby je na ulici Průběžné, v místě navrhované točny pokračuje směrem na Hlučín.“

Toto tvrzení je naprosto zmatečné. Je nemožné, aby jela tramvaj z ulice Průběžné do Hlučína. Stejně tak zde nemáme žádnou trať, která by mohla kamkoli pokračovat v místě jakési navrhované točny.

Je vidět, že projektanti tramtrati nepřemýšlejí!

Zbývá se ptát, jak asi přemýšlí primátor MACURA /ANO/…

 

20. 8. 2018

B. NIKODEMA STÁLE VE HŘE

aneb i proto všichni potřebujeme nové kompetentní řízení pustkovecké radnice

Text z oznámení EIA, str. 117:

Pro účely oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí byl projekt předložen v jediné variantě, avšak svým členěním rozdělen na dvě části – jednak část posuzovanou v tomto dokumentu, tj. trasa po ul. 17. listopadu a ul. Průběžné a jednak trasa vedoucí po ul. B. Nikodéma. Tato trasa, která má složitější projekční přípravu bude posouzena (vč. kumulace obou variant) v samostatném oznámení EIA.

 

19. 8. 2018

Volby v Pustkovci 2018

Zaregistrovalo se 5 stran. Petice zdůrazňuje,že zdaleka nejvýznamněji bojovala a bojuje proti tramprojektu pustkovecká ODS. Na bázi občanského aktivismu vznikla volební strana Občané pro Pustkovec, jejíž kandidátky se o informování a občanskou diskusi na zasedání zastupitelstva výrazně zasloužily.

Ostatní kandidující strany nejsou v Pustkovci věrohodná alternativa. Pozor na Pustkovec pro život. Jedná se o bývalé Kondulovo SNK Pustkovec.

 

12. 8. 2018

5. a 6. října 2018 jsou komunální volby

Jde o to jít volit.

Jde o to volby uhlídat. Čím svěžeji obsazené volební komise, tím větší jistota správně sečtených hlasů.

Prosíme, přihlasme se do volebních komisí, které sčítají hlasy. Je za to i odměna 1800 Kč.

V malých obvodech jako Pustkovec či Martinov způsobí i malá chyba změnu celového výsledku.

Člen volební komise musí mít 18+ a nesmí sám kandidovat. Může být odkudkoli.

 

Volby Pustkovec – přihlaste se do volební komise u paní Theimerové 599 484 105

Volby Martinov -přihlaste se do volební komise u paní Ing. Fridrichové 599 423 105

Volby Poruba – ústředna 599 480 111

Prosíme, podílejme se na demokracii v našem státě!

 

4. 8. 2018

SRPNOVÉ PETIČNÍ INFO

Vážené dámy a pánové,

v sobotu 4. 8. 2018 je situace následující:

1. Do čtvrtka 9. 8. je možné podat negativní vyjádření k tramprojektu v procesu EIA. Vyjádření se podává na krajský úřad. Podrobnosti o tom, jak to udělat, jsou na webu petice nebo na FB.

2. Spolek „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ pracuje na obsáhlém vyjádření k EIA. Podrobnosti o spolkovém vyjádření může spolek zveřejnit až po tzv. závěru zjišťovacího řízení krajského úřadu.

3. Co nejdůrazněji upozorňujeme vlastníky pozemků, domů, bytů a dalších nemovitostí kolem trati na to, že je nezbytné, aby do EIA vstoupili. Upevní tak své právní postavení do budoucna. Všichni dotčení vlastníci jsou totiž účastníky případného územního a stavebního řízení. Čím dříve budou uplatňovat svůj nesouhlas s tramprojektem, tím lépe.

Stále platí, že nejsilnější je právo vlastnické. Vyvlastnit pozemek pro tramstavbu prakticky nelze. Čím dříve se ale přípravy tramprojektu zastaví, tím lépe pro nás všechny.

4. Dne 30. 7. 2018 přijal Pustkovec usnesení, jehož součástí je negativní vyjádření k tramprojektu do řízení EIA. Je jasné, že Pustkovec nikdy s tramprojektem souhlasit nebude. Červencovým rozhodnutím Pustkovec navazuje na řadu svých protitramvajových usnesení z minulých let. Autorem návrhu přijatého červencového usnesení EIA v Pustkovci je pustkovecká ODS.

5. B. NIKODEMA
Primátor Macura /ANO/ odmítl dle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout projektovou dokumentaci na B. Nikodema, kterou má Ostrava k dispozici od 4. 5. 2018. Tak jsme se odvolali. Krajský úřad rozhodnutí primátora zrušil pro nezákonnost. Nyní čekáme, zda primátor dokumentaci poskytne či nikoli.

Jinak řečeno: Bacha, B. Nikodema je stále ve hře!

6. V těchto dnech rozhodne opětovně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o tom, jak Ostrava při veřejné zakázce na tramprojekt porušila zákon.

7. S tramprojektem nesouhlasí celá ostravská KSČM, přijala k tomu interní finální stanovisko. Tramprojekt podporuje hnutí Ostravak a hnutí ANO.

8. Petice z několika nezávislých zdrojů slyšela, že údajně s tramprojektem z dopravního hlediska nesouhlasí Policie ČR. Petice zdůrazňuje, že není schopna tuto informaci jakkoli ověřit.

9. SHRNUTÍ

Pořád platí, že tramprojekt má tři roviny: A. POLITICKOU, B. PENĚŽNÍ A C. PRÁVNÍ.

A. POLITICKÁ
Hodně záleží na podzimních volbách. Prosíme, pojďme protitramvajově volit!
Platí, že rovina politická není nic jiného než souhlas investora se stavbou.

B. PENĚŽNÍ
Tahle rovina je hodně zajímavá. Platí princip „Čapí hnízdo“. Projekt, co porušuje právo, nemá nárok na EU dotace.
Tramprojekt by pak musel být financován přímo ze státního rozpočtu.

C. PRÁVNÍ
V rovině právní jsme nyní. EIA je prvním z řady správních řízení, které tramprojekt musí absolvovat. Ve hře je i postup proti tramprojektu soudní cestou.

Jenom za splnění A + B + C lze tramprojekt realizovat.

Petice nyní může říci jen tolik, že A + B + C se nejeví pravděpodobně.

Nyní jde jen o to vydržet!

 

1. 8. 2018

EIA – PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ,

které by byly tramvýstavbou dotčeny. Dotčené nemovitosti jsou nejen přímo kolemplánované tramstavby, ale i v jejím okolí.

Podejte vyjádření do řízení EIA a uveďte, jaké nemovitosti konkrétně vlastníte (byt, pozemek, dům).

Vlastníci dotčených nemovitostí jsou ze zákona účastníky navazujících řízení (územní či stavební řízení).

 

31. 7. 2018

Co se dělo na zastupitelstvu 30. 7. 2018 v PUSTKOVCI

Dobré zprávy – pustkovecké zastupitelstvo se na návrh ODS usneslo na obsáhlém vyjádření k EIA

1. Zastupitelstvo bylo krátké, bylo horko. Zastupitelů přišlo 11 z 15.

2. Mizivá byla i účast veřejnosti (4 osoby).

3. Přijaté vyjádření k EIA je důležitým krokem v prvním správním řízení, které se tramprojektu týká. Jeho text přineseme.

4. Obsáhlé přijaté vyjádření vypracovala opoziční ODS (Ing. Čeganová, Ing. Urban).

5. Návrh vyjádření předložil i radní Kondula (SNK PUSTOVEC). Tento návrh byl ale krátký a spíše deklaratorní povahy. Nebyl vhodný pro řízení EIA.

6. V diskuzi se vyjevilo, že radní Škovran (ČSSD) nerozumí základnímu rozdělení pravomocí v našem státě: za všechny budiž uveden jeho výrok, že „statutární město je na úrovni kraje“.

7. V diskuzi se vyjevilo, že radní Kondula (SNK PUSTOVEC) pociťuje obavy z protitramvajového postoje, má strach, že Pustkovec přijde o dotace na opravu Sokolovny. K tomu je nutno poznamenat, že se hraje o budoucnost Pustkovce. Ve světle této skutečnosti je oprava Solovny podružná věc.

8. Zastupitelstvo svolal starosta Pyš (ČSSD) na žádost Ing. Urbana (ODS).

9. Zastupitel Ondruš (SNK Pustkovec – bohužel už prý nebude kandidovat) se pozastavoval nad tím, že relevantní materiál – obsáhlé vyjádření – předkládá opoziční ODS a nikoli rada Pustovce (koalice ČSSD a SNK Pustkovec).

10. Velmi dobře problematiku tramtrati chápe pustkovecká KDU-ČSL. Tato strana není sice intelektuálním tahounem protitramvajového odboje, ale svůj postoj zastává konstantně a hodnověrně.

ZÁVĚR:

Koho v Pustkovci volit? – ODS

Koho v Pustkovci rozhodně nevolit? – ČSSD, SNK Pustkovec

 

23. 7. 2018

VSTUPTE AKTIVNĚ DO EIA – VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE TO JDE JEDNODUŠE

EIA posuzuje vliv tramstavby na přírodu a zdraví lidí

Vážené dámy a pánové,

v příloze FORMULÁŘ pro vyjádření EIA. Kdyby cokoli, ptejte se. Sdílejte.

Lhůta pro vyjádření: 9. 8. 2018.

Podklady k případnému EIA studiu jsou dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

Nyní je proces EIA v tzv. zjišťovacím řízení. Nyní chceme, aby tramprojekt šel do plného posouzení EIA (tzv. velká EIA).

EIA je jedinečné řízení, které vychází z evropského práva. Garantuje každému právo vyjádřit své negativní stanovisko k tramstavbě.

Moc děkujeme za pomoc a podporu!

STÁHNOUT (DOCX 16,9 KB)

 

21. 7. 2018

BETONOVÉ TRAMPEKLO U DUHY Z OZNÁMENÍ EIA

Dnešní podoba Duhy není ideální. Ale vyrušit trávu a keře a všechno zabetonovat není řešení.

Povšimněme si propagandistické líbivosti obrázku: třešňové stromy kvetou asi deset dnů v roce, takže nebudou růžové celý rok. A přežijí všechny uprostřed betonového koryta?

Všichni víme, jak dopadly stromy na zastávkách třeba na Slavíkově ulici. Betonizaci stromy nepřežily, zůstaly po nich jen prázdná kola v betonu.

Prosíme, přemýšlejme!

 

17. 7. 2018

ASFALT MÍSTO PŮDY A STROMŮ
ANEB EKOLOGIZACE PO OSTRAVSKU

Součástí podkladů EIA je i tento děsivý obrázek.

Pro neznalé místních poměrů:

Tam, kde je na obrázku napravo obří parkoviště, je dnes malé parkoviště pro obyvatele domů na O. Jeremiáše, tráva a stromy. Navrhované řešení znamená, že by místní lidé ztratili stromy, které je dělí od provozu na Průběžné a prakticky by bydleli na asfaltovém parkovišti.

Tráva na trampásu je také jen šidítko. Půda je pryč, tráva roste na umělém podkladu, kde nemůže existovat život (hmyz, červi, žížaly, drobní hlodavci).

Všem hujerům taky připomínáme, že z točny Opavská je to pěšky ke Globusu ještě asi půl kilometru. Zatímco nyní tam autobus 40 zajíždí až před vchod!

Takže zatím jsme se z podkladů EIA dozvěděli, že se díky nové tramtrati naše ovzduší zhorší (příloha 8 EIA) a z obrázku z přílohy 5 zjišťujeme, že asfaltové moře je nabízenou alternativou k půdě, stromům a keřům.

TOŽ EKOLOGIZACE PO OSTRAVSKU!

 

16. 7. 2018

INFO 16. 7. – B. NIKODEMA

1. Koncept dokumentace pro tramtrať po B. Nikodema dostala Ostrava od projektantů 4. května 2018.

2. Petice se nyní snaží tuto dokumentaci získat.

3. Všichni si pamatujeme na podzim 2016, kdy politici napříč stranami hlásali, že tramvaj po B. Nikodema pojede. Nyní se o Nikodema nemluví, to ale neznamená, že je ze hry.

4. Z tras D a B se staly Trasa I a Trasa II. Legálnost této změny nyní šetří ÚOHS. Trasa II je nyní samostatně B. Nikodema.

5. Nyní běží EIA na Trasu I: SLOVAN-DUHA-PRŮBĚŽNÁ-TOČNA OPAVSKÁ.

6. Dobrá zpráva je, že EIA na Trasu I obsahuje chyby a obrana proti ní je dobře možná. Špatná zpráva je, že jakmile by existovala tramtrať od Slovanu po Duhu, byla by jen otázka času, kdy by vedla tramtrať dolů po B. Nikodema směrem na Martinovskou. Vytvořil by se tak tramvajový okruh Porubou: Martinovská – Opavská – 17. listopadu – B. Nikodema – Martinovska.

7. I samotná výstavba Trasy I by znamenala enormní navýšení provozu v okolních ulicích: dolní i horní B. Nikodema, dolní i horní Pustkovecká, Martinovská, Opavská v úseku od Slovanu ke Globusu, dolní Průběžná.

8. ŘEŠENÍ?

Žádná nová tramtrať v žádné formě. Aktivní vstup lidí do řízení EIA, řekneme včas jak. Sledování webu a FB petice.

 

15. 7. 2018

TRAMVAJ

Evropský peníz ladem leží,
ostravským radním hlavou běží,
pánové Macura i Semerák,
tramvaj budovat chtějí na „Osmák“.

Dopravní podnik aplauduje,
stavební lobby sekunduje,
penízky se posypou,
občané Ti prominou.

Kruhové objezdy jsou na nic,
to ví přeci každý panic,
asfaltem tím nešetříme,
stovky stromů pokácíme.

Jak to všechno zdůvodnit,
stačí jen důvtip mít,
heslem doby tím je,
eko-, ekologie!

Tramvajové obratiště,
a záchytné parkoviště,
pod okny chce každý z nás,
rychle pryč, stěhuji se zas…

Autor: Porubský-OVčan

 

12. 7. 2018

TRAMPROJEKT ŘÍZENÍ EIA – aktuality z 12.7. 2018

Vážení přátelé,

prosíme, přijměte a sdílejte se svým okolím následující informace:

1. Na bázi petice vznikl spolek s názvem „Prosíme, přemýšlejme, z.s“, IČO 061 29 277.

2. Spolek bude zastupovat zájmy hájené naší peticí v řízení EIA. Oficiální dokumenty k probíhajícímu řízení dostupné zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

3. Výkonný orgán spolku jsou radní, kteří spolek založili: analytik a předseda místního sdružení ODS Pustkovec Ing. Jan Blažek, pedoložka působící na Akademii věd a přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy RNDr. Barbora Strouhalová, PhD, a členka petičního výboru naší petice Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová.

4. Pro řízení EIA má spolek „Prosíme, přemýšlejme, z.s“ právní pomoc advokátky JUDr. Petry Humlíčkové, PhD, která je expertkou na právo životního prostředí a která ho i vyučuje na právnické fakultě v Praze. Petra Humlíčková je královnou svého oboru.

5. EIA je první správním řízením tramprojektu. Legrace skončila, nicméně není důvod k panice.

6. Prosíme všechny lidi dotčené tramprojektem, aby vstoupili do řízení EIA. Budeme příští týden podrobně informovat jak.

7. „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ potřebuje na svou činnost peníze. Právní obrana i odborné konzultace či posudky musejí být zaplaceny. Petiční tým i radní spolku pracují bez nároku na odměnu. Odhadujeme, že spolek bude potřebovat pro záležitosti související s řízením EIA asi 100 000 Kč.

Moc Vás prosíme o finanční pomoc. Číslo účtu „Prosíme, přemýšlejme, z.s.“ je 28 01 46 62 99 / 2010.

Spolek na požádání vydá potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Kontakt stejný jako pro petici: netramvajim@gmail.com.

8. Nejlepší zprávy na závěr: Ostravou předložené oznámení EIA má vady a chyby! Zrůdnost tramprojektu se stává stále zřetelnější.

Z tabulky na obrázku vidíme, jak by se dle vlastních údajů Ostravy z rozptylové studie tramprojektem ovzduší v Pustkovci ZHORŠILO!

Zhoršují se hodnoty benzenu, benzo(a)pyrenu, NO2, CO i prachových částic PM10.

PROSÍME, PŘEMÝŠLEJME!

 

10. 7. 2018

EIA AKTUALITY

Dnes ve 12:55 se na úřední desce objevily první tramdokumenty.

TERMÍN PRO ZASLÁNÍ VYJÁDŘENÍ VŠECH DOTČENÝCH OBČANŮ JE 9. 8. 2018.

Co se nyní děje?

Bylo zahájeno první ze správních řízení kolem tramprojektu.

Platí, že lidé bydlící kolem trati v Pustkovci a Porubě mohou do řízení vstoupit a zaslat své vyjádření Krajskému úřadu MSK do 9. 8. 2018. Budeme přesně informovat, jak to udělat.

 

10. 7. 2018

HOT NEWS – EIA JE TADY

Na následujícím odkazu vidíme, že byl dne 10. 7. 2018 založen záznam pro řízení EIA pro tramprojekt pod názvem „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2105

Každý z dotčených obyvatel má možnost do EIA vstoupit.

Budeme Vás informovat. Sledujte web a FB petice!

Hlavní je nyní, abychom se bránili. Klidně, věcně, organizovaně. Řekneme Vám jak.

Tramvaj nemá šanci, musíme si to ale odpracovat 🙂

Prosíme, přemýšlejme, proč je EIA zahájena zrovna v době letních prázdnin!

 

9. 7. 2018

KÁCENÍ – AKTUÁLNÍ ČÍSLA Z ČERVNA
ANEB KÁCENÍ NEMÁ S OCHRANOU PŘÍRODY V NAŠICH ULICÍCH NIC SPOLEČNÉHO

V červnovém konceptu tramdokumentace se z 719 stromů ke kácení stalo v textu shrnutí tramprojektu skoro 900 stromů ke kácení!

Nedodělaný návrh pro řízení EIA pak taktně zmiňuje jen stromy s určitým obvodem, tedy asi 300 stromů. Úmyslně zamlčuje kácení menších stromů a mýcení téměř 1 000m² keřů.

Červnová tramdokumentace včetně výkresů k projektu jsou ke stažení na webu petice.

Prosíme, přemýšlejme!

 

5. 7. 2018

EIA – PROSÍME HLÍDEJME ÚŘEDNÍ DESKU

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

Jak už jsme psali, tramprojekt má tři roviny: politickou, právní a peněžní.

V právní rovině potřebuje statutární město Ostrava projít řízením EIA.

EIA posuzuje vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Do řízení EIA může vstoupit každý, včas Vám řekneme jak.

Zatím platí, že přes všechno to trampropagandistické divadlo Ostrava nemá hotový projekt, s kterým by do EIA mohla jít.

Nicméně je třeba býti bdělí, proto spolu hlídejme úřední desku, abychom se o zahájení řízení EIA dozvěděli co nejdříve. Na uvedeném webovém odkazu je to jednoduché.

Prosíme, přemýšlejme!

 

26. 8. 2018

PRIMÁTOR MACURA /ANO/ PŘIJEL VNUCOVAT TRAMPROJEKT AUTEM

Drobný, leč zajímavý detail:

TOMÁŠ MACURA přijel na zastupitelstvo 11. 6. do Pustkovce autem.

Autem přijel i na tramdebatu do porubské Slunečnice 18. 6. 2018.

Je to projev funkcionářské arogance: z centra Ostravy ke Slunečnici jede tramvaj, stejně tak je možné jet MHD na ulici Pustkoveckou, na které se nachází pustkovecká radnice.

Navíc se podívejme, jak primátorské auto stojí – na žlutých pruzích, kde se parkovat nesmí. Markéta Vysloužilová se primátorova řidiče zeptala, proč stojí právě tam. Řidič odpověděl, že jinde není místo. Tak jsme prázdné místo na parkovišti u radnice hned vedle vyfotili.

Prosíme, přemýšlejme, proč náš primátor, propagátor tramprojektu, nejezdí tramvají.

 

25. 6. 2018

BÍLÉ OVCE V OSTRAVAKU

Mezi porubskými zastupiteli za Ostravaka jsou dva, kteří opakovaně aktivně vystupovali proti tramtrati.

Jsou to zastupitel MARTIN DRASTICH a zastupitel DAVID NESPĚŠNÝ.

Oba dle svých vlastních vyjádření žijí v místech, kudy by měla plánovaná tramtrať vést. Rozumějí velice dobře argumentům petice a vědí, jaký nesmyslný a masivní zásah do zdejšího životního prostředí by tramprojekt znamenal.

To bohužel nic nemění na skutečnosti, že Ostravak v zastupitelstvu města tramprojekt podpořil a hlasoval pro to, aby se tramprojekt stal projektem zvláštního významu.

PETICE zdůrazňuje, že i přes politický souhlas zastupitelstva Ostravy s tramprojektem je jeho realizace velmi nepravděpodobná.

Tramprojekt má právní vady, není povolení EIA, není územní nebo jiné rozhodnutí. Na projekt nejsou evropské peníze.

Prosíme, přemýšlejme, kdo a proč tramprojekt a pokračování nákladných pseudoprací na něm tlačí!

 

20. 6. 2018

ZASTUPITELSTVO OSTRAVY DNES VYŠACHOVALO PORUBU,PUSTKOVEC, MARTINOV A PLESNOU Z ROZHODOVÁNÍ O TRAMTRATI

Jednoduše co se stalo:

1. Ostravské zastupitelstvo rozhodlo, že o tramtrati bude rozhodovat samo.

2. Je to jen souhlas investora (Ostravy) se stavbou. Jako když se člověk rozhodne, že si postaví chatu.

3. Prakticky to znamená, že politická cesta je mrtvá. Do voleb na podzim 2018. Zbývá cesta právní. Platí, že Ostrava nemá řízení EIA, nemá žádné úřední povolení pro stavbu. Ostravu prošetřuje ÚOHS v Brně.

4. Ostrava musí projít následujícími řízeními: A. EIA B. územní řízení C. stavební řízení.

5. Připomínky a námitky v územním řízení bude za Ostravu podávat jen Rada města (MACURA /ANO/, SEMERÁK /Ostravak/ a spol.).

6. Řízení EIA se mohou účastnit všichni, tj. občané bydlící v místě i jednotlivé městské obvody.

7. Je velké štěstí, že tramprojekt má vady. Obrana právní proti němu je tak dobře možná.

8. K rušení porubské Vozovny a jejímu přemísťování jinam – údajně do areálu DPO v Martinově:

V kuloárech na zastupitelstvu šla informace, že:

„Člen Rady města Ostravy údajně koupil pozemky u porubské Vozovny (současná tenisová škola Kubáň), zápis do katastru nemovitostí má údajně proběhnout koncem roku 2018. Na pozemcích mají údajně stát bytové domy. Cena byla údajně 30 milionů Kč.“

PETICE ZDŮRAZŇUJE, že není v jejích silách ověřit hodnověrnost této informace.

9. PROTI tramprojektu byla ostře KSČM.

10. Odebrání rozhodování o tramprojektu obvodům podpořili: ANO, Ostravak, ODS, KDU-ČSL a část ČSSD. Přineseme podrobnosti o tom, kdo jak hlasoval.

11. Primátor MACURA /ANO/ lidem lhal, když tvrdil, že souhlas Poruby a Pustkovce je podmínkou realizace projektu.

 

20. 6. 2018

KSČM VÝSTAVBU TRAMTRATI 20. 6. 2018 NEPODPOŘÍ

Ostravská KSČM přijala oficiální stanovisko, které výstavbu tramtrati jednoznačně odmítá.

Je poněkud překvapivé, že veřejné finance, životní prostředí a transparentnost veřejné správy hájí právě komunistická strana.

Petice vyslovuje ostravské KSČM vřelý dík.

Více zde:
http://ostrava.kscm.cz/article.asp?thema=6195&item=112545

 

19. 6. 2018

DEBATU 18. 6. 2018 OVLÁDL ODPOR VŮČI TRAMPROJEKTU

1. Náměstek Riger /Ostravak/ předvedl několik obrázků a jedno nic neříkající video. Prezentace v podstatě totožná s tou, co proběhla na pustkoveckém zastupitelstvu 11. 6. 2018. NIC NOVÉHO JSME SE NEDOZVĚDĚLI.

2. Členové rady města Macura /ANO/, Riger /Ostravak/ a Semerák /Ostravak/ následně zodpovídali dotazy: zpravidla neodpověděli na položenou otázku, opakovali fráze o rozvoji, nehlučnosti atd. Masáž formou monologu vrchnosti pokračuje.

3. Plný sál lidí byl jednoznačně proti tramvaji.

4. Našli se jedinci, co přišli tramprojekt podpořit: byl jím třeba mladík z Šenova, co v Ostravě nežije, nebo bývalý ředitel DPO a funkcionář KDU-ČSL v jedné osobě Ing. František Vaštík. Prosíme, pamatujme si to.

5. Prosíme, uvědomme si, že tohle všechno platíme… všechny debaty, sály, Pria, projektování…

6. MACURA a spol. mají problém. Vědí to moc dobře. Ti chytřejší z nich vědí už i to, že je třeba se bát.

7. MACURA a spol. musí nyní tramprojekt do krve hájit. Investovali příliš mnoho městských peněz na to, aby nyní veřejně přiznali, že je to …

8. Opakujeme fakta:

– na tramprojekt není jistá žádná EU dotace, o nic není požádáno, nic není přislíbeno

– projekt má řadu právních vad + běží řízení u ÚOHS v Brně

– s tramprojektem NESOUHLASÍ PUSTKOVEC ANI PORUBA. Nyní přichází na řadu ostravské zastupitelstvo.

Prosíme, přemýšlejme!

Volme na podzim jinak.

 

17. 6. 2018

CO SE KOLEM TRAMPROJEKTU STANE V TÝDNU 18. 6. – 25. 6. 2018

1. Poruba nechce, Pustkovec nechce. Primátor chce šíleně moc moc moc.

2. Petice se domnívá, že primátor si chce debatou v pondělí 18. 6. ve Slunečnici udělat přípravu pro hlasování v ostravském zastupitelstvu ve středu 20. 6.

3. Nyní potřebujeme, aby Ostrava ve středu 20. 6. neudělala z tramprojektu projekt zvláštního významu pro Ostravu. Možnosti obrany Poruby a Pustkovce proti takovému projektu by byly značně omezené. Nikoli úplně nemožné.

4. Je proto nutné přijít vyjádřit NESOUHLAS V PONDĚLÍ 18. 6. OD 17H DO SLUNEČNICE.

5. Naše situace nevypadá špatně, máme dobré šance tramprojekt v politické rovině zastavit. K TOMU JE POTŘEBNÁ HOJNÁ ÚČAST VEŘEJNOSTI.

6. Petice si uvědomuje, že je venku hezky a že jsou schůze s funkcionáři města Ostravy nanejvýš otravné. Ale alternativa k nim je tramvaj.

7. Nikdo jiný než my sami nám nepomůže!

8. Za peticí stojí tisíce hodin práce spousty lidí. Obracíme se především na ty z vás, co práci petice dosud pasivně sledujete. Prosíme moc, pojďte nás zítra podpořit. Můžete přijít třeba později nebo na část diskuze.

9. Když nás přijde hodně, může být zítřejší tramdebata debatou poslední.

10. V týdnu od 18. června se vede boj o tramprojekt v politické rovině. To nic nemění na skutečnosti, že v souvislosti s tramprojektem běží řízení ÚOHS a že nemá žádné úřední povolení.

 

16. 6. 2018

Návrh části projektové dokumentace červen 2018

Přinášíme dokumenty, na jejichž základě měla zastupitelstva Poruby a Pustkovce dát souhlas s tramprojektem.

Není divu, že zastupitelstva nesouhlasila. Podívejte se sami: Jedná se o
– 6 výkresů,
– jeden nedodělaný návrh na řízení EIA,
– popis stavby z ledna 2018 (kde logicky nemohou být zapracovány žádné připomínky z února a března),
– jedno vysvětlené neodborného charakteru pro laiky.

Takový návrh projektové doku má do úplné projektové dokumentace hodně daleko.

Povšimněme si třeba také, jak se z 719 stromů ke kácení stalo ve vysvětlení pro laiky skoro 900 stromů ke kácení. Nedodělaný návrh řízení EIA pak taktně zmiňuje jen stromy s určitým obvodem, úmyslně zamlčuje kácení menších stromů a mýcení téměř 1 000m² keřů.

STÁHNOUT (ZIP 26 MB)

 

15. 6. 2018

JE PRIMÁTOR ČESTNÝ CHLAP?

Jistě si všichni vzpomínáme, jak primátor Macura prohlašoval, že souhlas obou obvodů je podmínkou realizace tramprojektu.

Nyní nemá souhlas ani jeden. Poruba nesouhlasila, Pustkovec nesouhlasil.

Přesto má primátor Macura /ANO/ plnou pusu řečí o tom, že tramtrať bude Ostrava nadále prosazovat proti vůli obvodů.

Podívejme se na video a článek!

http://www.patriotmagazin.cz/nova-tramvajova-trat-k-duze-a-globusu-mesto-ji-chce-prosadit

Prosíme přemýšlejme a pojďme si situaci vyříkat osobně s primátorem na debatu do Slunečnice v pondělí 18. 6. 2018 od 17h.

 

15. 6. 2018

CO SE NYNÍ DĚJE NA OSTRAVSKÉM MAGISTRÁTĚ

1. Nikdo na ostravské radnici nepočítal s tím, že Poruba nedá souhlas s tramtratí.

2. Ve středu 20. června chce primátor MACURA /ANO/ na ostravském zastupitelstvu nechat tramprojekt prohlasovat za stěžejní projekt města, aby na jeho realizaci už nepotřeboval souhlas Pustkovce a Poruby.

3. Primátor nedrží slovo: opakovaně v minulosti řekl, že bez souhlasu Pustkovce a Poruby tramprojekt realizován nebude.

4. Primátor mluví na všechny strany s médii, z jeho vyjádření je patrné, že ho názor Pustkovce či Poruby nezajímá.

V pondělí 18. 6. je od 17h ve Slunečnici debata s primátorem. Pojďme se zeptat, proč nedrží slovo.

Prosíme, přemýšlejme!

http://www.patriotmagazin.cz/nova-tramvajova-trat-k-duze-a-globusu-mesto-ji-chce-prosadit

 

14. 6. 2018

FANTASTICKÉ NOVINKY Z PORUBSKÉHO ZASTUPITELSTVA ze 13. 6. 2018

1. Poruba se neusnesla na souhlasu s tramtratí. Neusnesla se ani na tom, že tramtrať nechce.

Co to fakticky znamená? Poruba – poněkud krkolomným způsobem – NEDALA SOUHLAS s výstavbou tramtrati.

2. Poruba usnesením VYJMULA tramtrať ze svého strategického plánu.

3. Podrobnosti dalšího vývoje přineseme v dalších dnech.

4. Na výsledku dnešního hlasování měla zásadní podíl přítomná ŠIROKÁ I ODBORNÁ VEŘEJNOST.

5. Budeme informovat, jak který politik hlasoval.

6. Markéta Vysloužilová ze srdce děkuje všem, kteří pomáhají petici. Blížíme se k cíli.

Děkujeme, že jste s námi!

 

12. 6. 2018

CO BYLO NA PUSTKOVECKÉM ZASTUPITELSTVU V PONDĚLÍ

PUSTKOVECKÝ ODMÍTAVÝ POSTOJ K TRAMVAJI JE NEZLOMNÝ

Zastupitelé a zastupitelky nedostali úplnou dokumentaci k tramprojektu k prostudování. Vůbec o ní proto nehlasovali.

Vzali usnesením na vědomí prezentaci provedenou pány Rigerem /Ostravak/, Macurou /ANO/ a Semerákem /Ostravak/. Prezentace se skládala z několika barevných fotek a jednoho dvouminutového videa, v němž tramvaj jede vyprázdněnou krajinou rádoby od Slovanu na Opavskou.

NIKODEMA: Zatím údajně nebude, pánové Riger a Semerák nejprve řekli, že kvůli dopravnímu modelu, pak z nich vylezlo, že by neprošli na NIKODEMA řízením EIA. Zdůvodnění působilo zoufale nevěrohodně.

Radní Semerák povětšinou mlčel, pánové Macura a Riger nebyli schopni zodpovědět složitější dotazy k projektu.

Primátor Macura připustil, že peníze na projekt nejsou, o dotaci dosud nebylo požádáno. Radní Riger řekl, že investiční záměr dle směrnice Ostravy není, protože se spěchá, aby se stihla dotace EU.

Pánové Riger, Macura a Semerák přijeli do Pustkovce autem, ačkoli u Slovanu stojí tramvaj a od ní je to pohodlnou procházkou deset minut k budově pustkoveckého zastupitelstva.

Nálada v celém zastupitelstvu je ještě více protitramvajová než jindy. Je jasné, že Pustkovec nikdy s tramvají souhlasit nebude. Pokud drží primátor slovo o tom, že souhlas s tramprojektem je podmínkou jeho realizace, pak by se měl tramprojekt okamžitě zastavit.

Statečně protitramvajově vystoupili zastupitelky Tichá /KDU/ a Čeganová /ODS/ a zastupitel Ondruš /SNK Pustkovec/.

Komunální volby jsou v říjnu 2018.

 

9. 6. 2018

HOT NEWS Z PUSTKOVCE – Pustkovec projednává tramprojekt veřejně!

Oznámení

Na základě požadavku vedení města bude v pondělí 11. 6. 2018 19. zasedání zastupitelstva zahájeno již v 15:30 hodin.

Viz: http://www.ostrava-pustkovec.cz – Aktuality, druhá shora

CO TO ZNAMENÁ?

V Pustkovci proběhne projednání aktuální podoby tramprojektu nakonec veřejně. A to na zasedání zastupitelstva, kam přijde i náměstek Riger a další městští funkcionáři. Pojďme se všichni informovat na pustkovecké zastupitelstvo!

Jedinečná šance říci tramvajové ne funkcionářům v pondělí v 15.30 h přímo v Pustkovci!

 

8. 6. 2018

PETICE zveřejňuje dopis náměstka Rigera porubskému a pustkoveckému starostovi

Text dopisu je drzý a šílený zároveň, posuďte sami.

Komentář Markéty Vysloužilové:

1. Z dopisu je zřejmé, že město má pouze „návrh části projektové dokumentace“. Jinak řečeno: dokumentace není úplná! To je velmi podstatná informace.

2. Chtít stanovisko k „návrhu části projektové dokumentace“ je úsměvné. Je to jako chtít jedničku za „návrh části domácího úkolu“.

3. „Návrh části projektové dokumentace“ nemá šanci projít řízením EIA, územním řízením a stavebním řízením. Pro tato řízení je třeba dokumentace úplná.

4. Dopis neobsahuje žádnou informaci o řízení ÚOHS, další časový harmonogram ani informaci o financování projektu. Platí, že projekt porušující právo EU dotací nepodpoří.

5. Zcela lživá je věta: „Upozorňujeme, vzhledem k smluvním závazkům města, že předmětná projektová dokumentace není určena k poskytnutí veřejnosti“. NEEXISTUJE smluvní závazek města, který by zveřejnění dokumentace bránil. Smlouvy týkající se projektu jsou ze zákona uveřejněny například v úředním rejstříku smluv na internetu. Nic o zákazu zveřejňování v nich není.

6. EIA, územní řízení i stavební řízení jsou procesy veřejné, do nichž MŮŽE a BUDE vstupovat veřejnost. Tajit dokumentaci v těchto fázích – pokud k nim vůbec dojde – nebude možné.

7. Logicky: pokud je tramprojekt tak skvělý, ekologický, nehlučný, úžasný, proč nemá veřejnost onen „návrh části projektové dokumentace“ vidět?

8. Z dopisu vidíme, že je napsaný 1. června 2018. Poruba ale informovala své zastupitelky a zastupitele o „návrhu části projektové dokumentace“ až počátkem tohoto týdne, Pustkovec až včera 7. 6. 2018. Proč ta prodleva? Aby bylo času na prostudování materiálu co nejméně?

9. Závěrem trocha psycholingvistiky: všimněme si alibistického „my“ v textu dopisu. Dopis podepsal náměstek Riger, přesto se schovává za neurčité „zasíláme, žádáme, upozorňujeme“. Sebejistý člověk jednající v DOBRÉ VÍŘE mluví jinak.

Prosíme, přemýšlejme a pojďme příští týden hájit naše zájmy!

 

7. 6. 2018

Pozvánka na 13. a 18. června 2018

 

6. 6. 2018

Červnové PRIO

A máme taky zase pohádku o nehlučné a ekologické tramvaji. V PRIU 6/2018 a Ostravské radnici vyšly stejné ČLÁNKY informující občany O potřebnosti nové TRAMVAJOVÉ TRATI, kterou nikdo nepotřebuje a o ekologizaci, která je neekologická. A CO JSME SE DOZVĚDĚLI NOVÉHO? VŮBEC NIC. Už 2 roky stejné báchorky, které jsou v rozporu s realitou. Proč se z nich nedozvíme o problémech s připravovaným projektem, proč nezmiňují, že nemají souhlas soukromých vlastníků pozemků se stavbou, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, v němž konstatuje, že se Ostrava dopustila porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a že ještě nemají stanovisko EIA.

A proč byly tyto články otištěny? Protože 13. 6. proběhne jednání zastupitelstva městského obvodu Poruba. A protože 18. června se uskuteční ve společenském sále Domova Slunečnice v Porubě beseda o tramvajovém projektu. Besedy se zúčastní primátor, členové vedení města, obvodu i Dopravního podniku Ostrava, kteří budou zodpovídat dotazy občanů.
Pojďme si tedy v co největším počtu 13. a 18. 6. pro odpovědi.

STÁHNOUT (PDF  9,27 MB)

 

2. 6. 2018

Zuzana Bajgarová na 84. zasedání rady porubského obvodu 3. 5. 2018

„Tramvaj – má se teď podávat na dokumentaci o územním řízení a nikdo není schopen říct, zda-li se to zastaví teď nebo až po výběrovém řízení.“

Podívejte se sami na zápis z rady týkající se rekonstrukce Duhy a tramvaje…

Atmosféra zápisu se dá shrnout zhruba tak:

Spěcháme, jinak nestíháme dotace, napasujeme reko Duhy to na změnu klimatu! I když se to prodraží, nevadí, pořídíme dokumentace na opravu Duhy s tramvají i bez ní. Navenek vedeme tramvajovou propagandu, ale fakticky víme, že se tramprojekt realizovat nedá…. Nevadí, předláždit Duhu se taky dá za 80 až 100 mega. Hlavně, že simulujeme aktivity a utrácíme peníze, co sami nemusíme vydělat…

 

29. 5. 2018

Horké info pro majitele domů a pozemků v okolí ulice Krásnopolská v Pustkovci – UPDATE

Prosíme lidi z Pustkovce, aby následující informaci mezi sebou sdíleli:

Na jednání Komise výstavby Pustkovce dne 21. 5. 2018 přednesl její člen – údajně to byl její předseda Škovran /ČSSD/ – úvahu o tom, že by Pustkovec měl do územního plánu pro pozemky v okolí ulice Krásnopolská, prosadit tzv. regulativ na minimální plochu pozemku pro rodinný dům.

Komentář petice:

Že těm, kdo něco takového navrhují, není hanba! Ani nechceme spekulovat o tom, jaké postranní úmysly za takovým návrhem mohou být. Zvláště v tramvajovém kontextu je to odporné: Ostrava posílá přesvědčovací paní, aby lidi z Pustkovce navalili pozemky pro tramvýstavbu, ta je OK. Ale třeba nový pasivní dům na menším pozemku už OK není.

Tohle je přímý útok na lidi, co mají v Pustkovci pozemky a jiný nemovitý majetek. V neposlední řadě je to zásah do rodinného života Pustkoveckých, kteří žijí ve své obci spolu po celé generace. Je to zatím jen úvaha či návrh, přesto se jedná ale o jev velmi nebezpečný. Co se jednou do územního plánu dostane, těžko se z něj odstraňuje…

V pondělí 11. 6. se má konat od 17 hodin pustkovecké zastupitelstvo. Je na lidech z Pustkovce, aby na zastupitelstvo šli a na úvahy o regulativu se otevřeně zeptali.

Zatím víme, že proti regulativu je pustkovecká ODS. Názor pustkovecké KDU zjišťujeme.

Regulativ o stanovení minimální plochy pozemku pro rodinný dům je zatím jen úvaha. Měl by se týkat pozemků v horním Pustkovci kolem ul. Krásnopolská (velkých pozemků, které se mají teprve parcelovat na menší). Tato oblast už ale řadou regulativů upravena je. Navíc Územní plán zde předpokládá výstavbu bytových domů stejně jako rodinných domů a je zde také předepsáno zpracování zastavovací studie.

Proč tedy snaha o regulativ nový? A máme jistotu, že se regulativ nenafoukne od nečekaných dimenzí? A jezdí autobus Zemák opravdu na Becherovku? A co na to Jan Tleskač?

 

28. 5. 2018

Hot news o veřejné zakázce na tramprojekt

ÚOHS v Brně zrušil pokutu, ale řízení nezastavil. Naopak rozšířil okruh věcí, které mají být na veřejné zakázce prověřeny.

Aneb rýsuje se ještě větší průšvih, než jsme čekali.

Srozumitelně, co se stalo:

1. ÚOHS udělil Ostravě za porušení zákona o veř. zakázkách pokutu 100 000 Kč, Ostrava se odvolala.

2. Odvolací orgán, což je předseda ÚOHS, pokutu zrušil mimo jiné s odůvodněním, že je třeba prověřit tramprojekt ve všech souvislostech.

3. Řízení u ÚOHS tak běží od začátku. Kdyby byl předseda ÚOHS přesvědčen o bezchybnosti veřejné zakázky na tramprojekt, řízení by zastavil. Vůbec by nepokračovalo.

4. Prověřovat se nyní budou tři věci:

a) Je OK, že se z tras D a B staly trasy 1 a 2, přičemž se změnil nejen název, ale i jejich trasování a cena?

b) Byly cenové změny v souladu s právním výkladem Evropské komise, jak osvětluje směrnice Ministerstva pro místní rozvoj „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku“? (Už nyní víme, že katastrofálně nebyly.)

c) Bude Ostrava schopná věrohodně doložit nutnost prodloužení termínu plnění veřejné zakázky? A to u Trasy II (B. Nikodema) až o 70% původní doby plnění?

Kompletní text rozhodnutí je na http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti.html

 

19. 5. 2018

Blahopřání

V pátek 18. května měla svátek Nataša. Při této příležitosti petice přeje všechno nejlepší dámě z pustkovecké ODS, paní zastupitelce Ing. Nataše Čeganové.

Ing. Nataša Čeganová a ostatně i celá pustkovecká ODS jsou něco jako andělské zjevení ve zdejší komunální politice.

Lidé v pustkovecké ODS zastávají jednoznačný protitramvajový postoj. Čtou a znají a umějí analyzovat všechny podklady, které se tramprojektu týkají.

Milují svůj domov. A hlavně: vědí, jak jej účinně bránit!

Petice děkuje pustkovecké ODS za skutečnou pomoc a argumentační podporu.

Prosíme všechny naše pustkovecké příznivkyně i příznivce, aby dali hlas Ing. Nataše Čeganové a jejímu týmu v komunálních volbách 2018.

 

13. 5. 2018

ANO a Ostravak

Před komunálními volbami na podzim 2018 je dobré si uvědomit, že tramvaj našimi ulicemi prosazují tyto politické subjekty:

ANO a Ostravak

Prosíme, volme jinak!

 

11. 5. 2018

Krátká zpráva od příznivce petice

Asi před dvěma měsíci jsme informovali o tom, jakým způsobem obchází paní z projekční firmy vlastníky pozemků podél plánované tramtrati, aby podepsali souhlas s výstavbou. Nyní chodí paní dle následujícího svědectví znovu:

„Dnes (po 2 měsících) u nás byla p. M. znova. Přinesla nové formuláře k souhlasu, kde již byla možnost zakroužkovat „souhlasím / nesouhlasím“. Každopádně jsme radši nepodepisovali nic.“

Jak tomu rozumět?

Jednoduše. Projekční firma nemá souhlasy vlastníků pozemků s výstavbou tramtrati. Navíc patrně sama projekční firma pochopila problematičnost formulářů, s kterými paní obcházela vlastníky před dvěma měsíci. Bez souhlasu všech dotčených vlastníků není možné získat povolení pro stavbu. Vyvlastnění ve veřejném zájmu v případě tramtrati je skoro nemožné, protože existuje alternativa k výstavbě – elektrobus dnes umí totéž co tramvaj.

Petice i nadále nabízí vlastníkům pozemků zprostředkování právní pomoci. Upozorňujeme, že případně daný souhlas lze vzít až do vydání stavebního povolení zpět.

Všem statečným vlastníkům nejhlubší díky!

 

10. 5. 2018

Nejdůležitějším prvkem ve městě je člověk

Všimněme si, jak Poruba krok za krokem přestává být pro lidi. Člověk a jeho potřeby jakoby současnou radnici rušily.

Příkladem toho, že člověk ruší a je potřeba jej někam zahnat, je snaha o vymístění garáží na ul. Slavíkova. Garáže na ul. 1. Čs. armádního sboru mají následovat.

V plánech tramtrati je na ul. Otakara Jeremiáše placené parkoviště se závorou v místech, kde se nyní parkuje zadarmo. Na ul. Slavíkova Poruba plánuje v prostoru stávajícího hřiště také vybudovat placené parkoviště.

Jinými slovy: proč by člověk měl někde mít garáž nebo parkovat veřejně zadarmo, když ho můžeme pěkně zkasírovat ! Občane, mlč a plať!

Garáže k Porubě patří. Stejně jako dostupné parkovací plochy na sídlištích. Porubské sídliště vznikalo dle určitého architektonického konceptu, který je třeba respektovat, aby tu život byl příjemný. Potřebujeme stávající zelené plochy i proluky, prostor, světlo, ale i chodníky a garáže…

Nedovolme, abychom byli eldorádem budovatelů-developerů za každou cenu!

Volme na podzim jinak!

 

6. 5. 2018

719 stromů…

719
stromů by mělo být vykáceno dle tramprojektu podél ulic 17. listopadu a Průběžná

38
stromů by mělo být náhradou vysazeno, neboť na více nebude z důvodu šířky tramtělesa místo

Přesně tohle si my místní přejeme 🙂

Těžko říct, co je pitomější: jestli tramprojekt, v jehož možnou realizaci už informovanější osoby nevěří,
nebo anketní propaganda v Priu.

Prosím, pamatujme si, že o budovatelsky světlé zítřky v Porubě usiluje velmi Zuzana Bajgarová /ANO 2011/.

Prosíme, přemýšlejme, a volme a na podzim v komunálních volbách jinak!

 

29. 4. 2018

Park Ludvíka Podéště v Porubě na VIII. obvodě

Od pásky nalevo by mělo být plánované tramvajové těleso s chodníkem, cestou
a cyklostezkami…

Fotka je z terénního průzkumu petice s dendrologem.

Další důkaz toho, že tramvaj v našich ulicích je šílená. ŠÍLENÁ.

Prosíme o sdílení, aby co nejvíce lidí vidělo, že tady by tramvaj nevedla zničenou měsíční krajinou po prašné cestě, ale parkem!

Děkujeme všem za podporu 🙂

 

28. 4. 2018

Co se dělo na zastupitelstvu ve středu 25. 4. 2018

1. Zasedání se natáčelo, tak snad se nepokazila kamera. 🙂
2. Náměstek Riger /Ostravak/ přišel zastupitelstvo informovat o nutnosti vybudování parkovacích míst u DK Poklad.
3. Poruba nakoupila svorně další garáže na Slavíkové, Lvovské a snad nějaký servis Nad Porubkou. Jednotlivé názvy akcí jsou pro běžného občana málo srozumitelné… je to samozřejmě záměr.
4. Vystoupila paní, chtěla opravit chodníky a nechtěla tramvaj.
4. Zastupitel Havel /KSČM/ projevil názor, že občané na Desateru jasně ukázali, co chtějí, a referendum o tramvaji tudíž on považuje za zbytečné.
5. Stavba garáží na místě hřiště na ul. Slavíkova byly schváleny. Prý budou placené a i mimo akce zavřené – takže nic pro místní …
6. Jediná dobrá zpráva: nevyšla snaha zastupitelů z ANO, aby byl omezen počet zastupitelů porubského zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 (viz foto).

KOMENTÁŘ PETICE

O tramvaji všichni odpovědní mlčí, a vědí proč. Zastupitel Havel /KSČM/ zřejmě nesleduje pozadí projektu.

Máme nyní tři možnosti:
1. Sledovat úřední desky
2. Aktivně se bránit ve správních řízeních, pokud vůbec přijdou 🙂
3. VOLIT JINAK V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH V ŘÍJNU

Prosíme, přemýšlejme!

24. 4. 2018

Parkoviště u Černé perly

K materiálu:

Zastupitelé by si měli ujasnit, pro koho budují parkoviště – pro tenisty nebo pro široké okolí? Nebo pro sebe jako parkování k budoucí nové radnici Poruby?

Pokud nebude jasně na papíře dán návrh (včetně finančních odhadů) na využití celé lokality (vozovna, garáže, Černá perla, stadion), je předčasné o čemkoliv rozhodovat.

Nechceme žít na staveništi kvůli tomu, že chce radnice simulovat činnost. Podívejme se na Prodlouženou Rudnou..

STÁHNOUT (PDF 450 kB)

 

23. 4. 2018

Ve středu 25. 4. 2018 od 16h zasedá ve Slunečnici porubské zastupitelstvo

Zajímavý je tentokrát materiál k projednání o vybudování podzemního parkoviště na hřišti u Černé perly.

Nad parkovištěm mají vzniknout zastřešené tenisové kurty.

Projekt je podivný, připomeňme si souvislosti: snahu porubské radnice koupit Černou perlu a zřídit v ní budovu radnice. „Pracovní zasedání zastupitelstva“ ohledně Perly, která byla neveřejná. Připomeňme i výkup garáží na ul. Slavíkové a snahy o přesun Vozovny někam jinam.

A pozor! Po Vozovně a garážích nemá vzniknout park, jak bylo původně tvrzeno. Aktuální záměr je na uvolněných pozemcích stavět. Údajně bude v blízké budoucnosti končit i tenisová škola Kubáň.

Obrana je jednoduchá: garáže na Slavíkové neprodávat. A volit jinak v podzimních volbách.

21. 4. 2018

Elektrobusy v nizozemském Eindhovenu

Eindhoven má 225 000 obyvatel, mezinárodní letiště i univerzitu. A nikde žádná tramvaj!

Prosíme, přemýšlejme!

 

18. 4. 2018

Tramvajová dotace znovu

Jistě si pamatujeme, jak byla původní tramdotace vypsaná do 31. 12. 2017. Ostrava v té lhůtě i přes své původní plány požádat do dotační prostředky EU na tramtrať nestihla. Nyní je od 11. 4. 2018 vypsaná dotace znovu.

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvy na podporu městské drážní dopravy

Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje 11 samostatných výzev pro předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4 OPD (Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci). Výzvy jsou určeny především na podporu projektů zaměřených na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské dopravy na drážním principu (tj. tramvaje a trolejbusy, popřípadě metro), a to v rámci 11 největších měst a aglomerací ČR. Souhrnně je v těchto výzvách žadatelům k dispozici alokace až ve výši 8,965 miliardy Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Možnými příjemci podpory v rámci těchto výzev jsou přímo města (či městské společnosti), která jsou vlastníky či správci dotčené infrastruktury. Všechny výzvy pro jednotlivá města/aglomerace jsou průběžné a nesoutěžní a bude u nich využíván tzv. dvoukolový model hodnocení. Tyto výzvy budou žadatelům otevřeny až do 29. 11. 2019, přičemž předběžné žádosti o podporu budou muset být předloženy nejpozději do 31. 5. 2019. Fyzická realizace projektů pak bude muset být dokončena nejpozději do 31. 12. 2022.

Pro všechny vyhlášené výzvy bude žádost o podporu v rámci informačního systému ISKP14+ žadatelům zpřístupněna od 20. 4. 2018. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je vždy uvedena v textu příslušné výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD v sekci výzev.

16. 4. 2018

Zeptali jsme se na Ministerstvu dopravy

Existují v Operačním programu Doprava EU dotace na elektrobusy a nabíjecí stanice pro ně?
Ministerstvo dopravy spravuje dotace v tzv. OP Doprava.

Ministerstvo odpovědělo:

V rámci tohoto programu „je možné čerpat prostředky na budování páteřní sítě rychlodobíjecích stanic pro elektromobily a dále na budování jednotlivých běžných dobíjecích stanic.“

Komentář petice:

Samotné elektrobusy lze financovat například z Operačního programu Životní prostředí, tak jako v jiných českých městech. Vidíme, že ekologická řešení jsou i financovatelná z prostředků EU. Svět fakt není tramvaj.

Nekopejme, přemýšlejme!

12. 4. 2018

Co se dělo na zastupitelstvu města Ostravy dne 11. 4. 2018

1. Výstavba tramvajové trati je i nadále součástí strategického plánu rozvoje města na roky 2018-2023.

2. Markéta Vysloužilová se ptala, zda Ostrava zadala srovnávací studii na tramvaj a elektrobus, tak jak to požaduje usnesení pustkoveckého zastupitelstva ze dne 1. 3. 2018.

Reakce radního Semeráka /Ostravak/: Nezadala.

Jinými slovy: Ostrava nemá a nechce mít podklad pro tvrzení, že tramtrať v našich ulicích je nejoptimálnější a nejekologičtější řešení.

3. Město Ostrava vlastní část Ekovy v Martinově. Tam se vyrábí i elektrobusy. Předseda dozorčí rady Ekovy na zastupitelstvu konstatoval, že elektrobusy mají budoucnost.

Prosíme, přemýšlejme!

8. 4. 2018

Sdělení petice k probíhající anketě o tzv. porubském desateru

1. Petice děkuje Janě, Lucii, Aleně a Tomášovi za maily, které na anketu upozorňují. Přesně proto funguje naše petice tak dobře, že si navzájem sdělujeme informace a SLEDUJEME úřední desky.

2. Petice upozorňuje, že celá anketa není právně závazná (jedná se o podivnou aktivitu místostarostky Bajgarové) a že nese například tyto nedostatky transparentnosti:

a) Není jasné, které osoby a jakým způsobem určily deset výchozích témat. Kdo je na onom setkání 27. 3. označil? Proč k označování témat barevnými puntíky docházelo, až když někteří lidé odešli? Kontroloval někdo, kolik puntíků kdo kam přidělil? Proč znějí body desatera nepřirozeně úřednicky a připomínají fráze z žádostí o dotace? Nevíme.

Jediným průkazným důkazem férovosti puntíkovaní by byl notářský zápis ze setkání 27. 3. Ten ovšem neexistuje.

b) Samotné hlasovaní na internetu probíhá pomocí mailové adresy. Všichni víme, že každý člověk nebo firma může mít neomezené množství takových adres. Všichni také víme, že programy jako například TOR umožňují skrytí vlastní IP adresy. Jinými slovy: absolutně není a nebude možné objektivitu hlasování na netu kontrolovat.

c) V Priu stojí, že anketa probíhá do 10. 4., na webu samotné ankety je datum 20.4. Takže jak? Sbírá se tak dlouho, dokud se nepodaří výsledek ankety optimalizovat tak, jak si její zadavatelé přejí?

3. Petice vyjadřuje přesvědčení, že probíhající anketa okolo tzv. desatera je absolutně neprůkazná. Doporučujeme ji ignorovat. Kdybyste se přece jen chtěli zúčastnit, zajímavými body k hlasování jsou: nadměrné kácení v Porubě (vadí) a Myslivna (zachovat a nic tam nestavět).

4. Projednávání, rozhodování a diskuze s občany PATŘÍ PŘEDEVŠÍM na zasedání zastupitelstva. To je totiž nejvyšším orgánem obce, co rozhoduje. Jeho jednání má jakýsi řád, je podchyceno zákonem, je z něj pořizován záznam.

5. Zákonem nepodchycené procesy jsou snadno zneužitelné.

6. Smutné je, že aktivity kolem tzv. porubského desatera platíme. Kdyby se za ty peníze radši opravil třeba nějaký rozbitý chodník.

7. A všimněme si: tramtrať stále nemá žádné relevantní povolení. Jediné správní rozhodnutí, které existuje, je dosud nepravomocné rozhodnutí ÚOHS o tom, že Ostrava porušila zákon.

Hezkou neděli, pevnou naději a klid v duši přeje

Vaše petice.

6. 4. 2018

O matení porubském

V Priu vyšla pohádka o porubských prioritách, desatero.

Petici kontaktovala dáma, která se jako občanka akce sestavování tohoto desatera účastnila. Je dokonce i na fotce z akce na FB porubské radnice.

Když odcházela, existovaly jen připravené papíry s tématy, co lidé měli označovat puntíky. Puntíky na papírech veškeré žádné.

Je záhada tajemná, jak se octly puntíky u témat, u kterých se octly. Jakým kouzlem doletěly k akcím, na něž se dají čerpat dotace nebo do budoucna zadávat veliké veřejné zakázky.

Lidé v Porubě touží po stavebním boomu na Vozovně, po tramvaji až do lesa a vůbec jim prý nevadí kácení stromů.

Ti citlivější z nás vědí, že existuje desatero, na němž je postavena naše civilizace. V něm stojí také to, že se nemá lhát.

Prosíme, přemýšlejme!

27. 3. 2018

Jak se recyklují lithium-iontové baterie elektrobusů, e-kol a elektroaut?

V továrně se poměrně složitým technologickým postupem získají z baterií drahé kovy: třeba měď, lithium, nikl nebo kobalt.
Tyto drahé kovy se pak následně znovu použijí k výrobě elektroniky nebo baterií do e-vozidel. Při recyklaci vypouští továrna čistý vzduch jako vedlejší produkt.

Kdo dnes recykluje lithium-iontové baterie?

Recyklace drahých kovů z e-baterií je dnes začínající velký byznys, který je technologicky i finančně náročný. Má ovšem velikou budoucnost.
Světový lídr v této recyklaci je společnost UMICORE, která má továrnu v Belgii. Už dnes je tato belgická továrna schopná zrecyklovat baterie z 35 000 e-vozidel a 2 milionů e-kol. Svou kapacitu stále navyšuje.

Proč je recyklace nejen ekologicky, ale i finančně zajímavá?

Drahých kovů do chytré elektroniky bude potřeba stále více. Jejich množství v přírodě je omezené, recyklace ničím omezená není. Navíc kovy z recyklace jsou už čisté, nemusí se získávat z vytěžených rud. Továrny na recyklaci své výrobky – tj. čisté kovy – výborně prodají výrobcům elektroniky.

Recyklaci lithia z baterií bude provádět i továrna na e-baterie, co se právě staví v Havířově.

Kdo říká, že to nejde, lže.

Prosíme, přemýšlejme!

22. 3. 2018

Poruba zase špatně…pseudotransparentně

Poruba v pondělí zveřejnila informaci, že občané mohou po nahlášení nahlédnout na úřadě do „zásadních“ částí projektové dokumentace.

Je to trochu zbytečný krok, když už měsíc visí kompletní dokumentace  ke stažení na porubskavyzva.cz . Je také směšné, že někdo na radnici určil, co je a co není „zásadní“. Působí podivně a zavání kontrolou, že se občané mají k nahlížení objednávat.

Radniční informace z pondělí hovoří také o „připomínkovém řízení“. Žádné takové řízení náš právní řád nezná. My všichni občané budeme mít dostatek příležitostí uplatnit naše postoje v opravdu zákonem daných řízeních: EIA, územní řízení, stavební řízení. Pokud k nim vůbec dojde 🙂

Poruba je nervózní, zmatkuje. A hlavně: NEPROJEDNÁVÁ ZÁSADNÍ DOKUMENTY NA ZASTUPITELSTVU, ale jaksi bokem pokoutně. Není jasné s kým a jak.

Závěrem připomínáme, že ústavou dané PRÁVO NA INFORMACE je silnější než osobní názor kohokoli z radnice či magistrátu na to, co občané smějí z dokumentace vidět nebo nevidět.

V souladu s ústavním právem na informace zveřejňuje petice kompletní projektovou dokumentaci.

Prosíme, přemýšlejme!

21. 3. 2018

Strom roste 50 let, může se dožít stáří i 300 let a vykácet se dá za 5 minut.

To vědí také lidé žijící kolem náměstí Družby u Bohemky v Porubě.

Právě tam má dojít ke kácení a betonování a dalším zásahům v rámci tzv. revitalizace tamějšího parku. Místním se záměr pochopitelně nelíbí. Sepsali petici.

Přejeme jim hodně štěstí v obraně dalšího kousku porubské přírody v ohrožení!

Ještě dodáváme, že hlavní osobou stojící za tímto záměrem je místostarostka Zuzana Bajgarová /ANO 2011/.

Komentář naší petice: Není třeba ničit to, co je a co funguje. Pokud by porubská radnice chtěla něco pro lidi skutečně udělat, opraví chodníky a s citem bude respektovat krajině dotvořené okolí jednotlivých míst. Chtít překopat všechno za každou cenu spíše působí jako trucovitá snaha za každou cenu vyvíjet aktivity, které stojí peníze z veřejných rozpočtů.

Veřejný rozpočet není bezedná studna a lidé nejsou pokusní králici, co si musejí od rádoby vrchnosti nechat všechno líbit!

Prosíme, přemýšlejme!

Březnové petiční info: čtěme a sdílejme

Prosíme i o vytištění infa a vyvěšení na domovních nástěnkách pro ty z nás, co nemají internet!

1. Nejlepší zprávy

Tým petice moc děkuje za veškerou pomoc a stále stoupající podporu svých aktivit. Jsme na dobré cestě.

2. Dobré zprávy

 • 14.2. Poruba a Pustkovec dostaly od náměstka Rigera /Ostravak/ koncept projektové dokumentace na tramprojekt. Po prostudování můžeme říci, že je to díkybohu velmi nedokonalý materiál s velkým množstvím chyb. Čím horší dokumentace, tím snadnější je obrana v případných správních řízeních 🙂
 • 16. 2. 2018 ÚOHS zatím nepravomocně uložil Ostravě pokutu za tramprojekt. Ostrava podala rozklad, naděje na úspěch rozkladu jsou mizivé.
 • 1. 3. 2018 schválilo zastupitelstvo Pustkovce rozsáhlé protitramvajové usnesení.
 • Zase je to skoro až trapné zmiňovat: i nyní v půlce března čekáme na EIA, o níž náměstek Riger /Ostravak/ říkal, že bude zahájena v lednu :)) Další důkaz toho, že tramprojekt má PROBLÉMY a KOMPLIKACE.
 • Ostrava nemá ŽÁDNÉ právní rozhodnutí, které by tramvýstavbu povolovalo.
 • Řada vlastníků pozemků podél tramtrati odmítlo souhlasit s provedením stavby a záborem svých pozemků.

3. Špatné zprávy

 • 21. 2. proběhlo zastupitelstvo v Porubě. Tramprojekt v něm nemá podporu, přesto je porubské zastupitelstvo neschopné anebo zbabělé cokoli jednoznačného v otázce tramprojektu udělat. Nevadí, protože komunální volby jsou už v říjnu 2018.
 • Přípravy tramprojektu všestranně pokračují.
 • Tramvaj prosazují: ANO 2011 a Ostravak. Mysleme na to v komunálních volbách letos v říjnu!

11. 3. 2018

Záznam části diskuze o tramvaji z porubského zastupitelstva

Názor nechť si udělá každý sám…

 

6. 3. 2018

Top aktuální info pro vlastníky pozemků v Porubě, Pustkovci, Martinově a Plesné!

Petice dostala dnes následující informaci.

Informace říká, že údajně:

„Vlastníky pozemků v okolí plánované tramvajové trati obchází jistá p. M.
Požaduje po vlastnících pozemků podpis plné moci k vyřizování záležitostí ohledně tramvajové trati.

Taky požaduje podepsání souhlasu o umístění stavby na pozemku, a teď to důležité.
Tato paní tvrdí, že i pokud vlastník nesouhlasí s umístěním stavby, MUSÍ dokument podepsat. Přičemž dole pod čarou „poznámky“ má uvést že nesouhlasí….

Mně to teda přijde jako jasný podvod. Souhlas budou mít podepsaný, a dole pod čarou to nůžkama normálně odstřihnou…“

Důležitá rada petice: NIC NEPODEPISOVAT!!!!! Zejména podpisem souhlasu s umístěním stavby si vlastník zhoršuje své právní postavení do budoucna. Shora uvedený postup, pokud tak skutečně probíhá, není správný.

Pokud máte otázky či pochybnosti, kontaktujte petici. Poradíme a případně zprostředkujeme právní pomoc.

Mimochodem: souhlasy jsou svou povahou něco, co měla mít projekční firma obstarané už dávno…. Údajné běhání paní M. je takové bubu, jeden z přípravných kroků, který nic nemění na již zjištěných právních vadách projektu.

Prosíme, přemýšlejme!

4. 3. 2018

Přinášíme text materiálu pustkoveckého zastupitelstva z března, který se týká tramprojektu.

Dokument obsahuje text přijatého usnesení a důvodovou zprávu k němu.

Úplné znění usnesení obsahuje ještě doplňující 6. bod, kterým si zastupitelstvo nadále vyhrazuje činit všechna rozhodnutí o tramtrati, které se týkají Pustkovce.

Je smutné, že zatímco se pustkovecké zastupitelstvo tramdokumentací zabývalo, zastupitelstvo porubské dokumentaci neprojednávalo, nepřipomínkovalo a dělalo, že není.

Porubské zastupitelstvo se chová nezodpovědně, zbaběle a nehájí zájmy obyvatel VII. a VIII. porubského obvodu.

Odpovědí na lhostejnost Poruby může skutečně být vznik nového městského obvodu Poruby-sever na území dnešního VII. a VIII. porubského obvodu.

Prosíme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 78,4 kB)

2. 3. 2018

Co se dělo na pustkoveckém zastupitelstvu 1. 3. 2018? Dobré zprávy…

1. Hlavní věc: Zastupitelstvo přijalo obsáhlé odmítavé usnesení ke konceptu projektové dokumentace tramtrati.

Jednomyslně 13/0 . Usnesení konstatuje, že stavba tramtrati by zhoršila životní prostředí v Pustkovci a dokládá to i konkrétními tvrzeními. Text usnesení přineseme.

2. Během března a dubna dojde k pracem na cestách 17. listopadu a Opavská, budou uzavírky. Očekává se zvýšený provoz na Pustkovecké.

3. Zítra v 17h je v budově pustkovecké radnice přednáška o malíři Držkovičovi. Zajímavý program i téma.

4. Atmosféra na zastupitelstvu konstruktivní a věcná.

Jak rozumět tomu, co se na zastupitelstvu stalo?

Dnes je již výsostně jasné, že Pustkovec s tramprojektem nikdy souhlasit nebude. Primátor Macura /Ano 2011/ opakovaně řekl, že pokud Pustkovec nebude souhlasit, výstavba se neuskuteční. Pokud primátor nelhal, mělo by dojít k zastavení všech aktivit na tramprojektu.

Prosíme, přemýšlejme!

27. 2. 2018

Koordinační situace C.3.2 – 17. listopadu, Pustkovecká, Slavíkova

Přinášíme pátý ze šesti situačních nákresů.

Top psycha:

1. Tzv. protihluková opatření, prakticky protihluková stěna od míst dnešní pustkovecké sauny ke kostelu. Za křižovatkou pak podél louky až k domům na Plk. Rajmunda Prchaly.
Výška 2,2 až 3 m.

2. Všechny kruhové objezdy jsou pryč. Plán chce naddimenzované světelné křižovatky všude, i tam, kde nyní nejsou. Katastrofální je situace na Puskovecké okolo bludného balvanu. Rozšíření Puskovecké u křižovatky se 17. listopadu.

3. Projekt dělí Pustkovec zdí a nově čtyřproudovou komunikací pro auta a tramvajovou tratí uprostřed na dva samostané neprostupné hnusné pseudourbanistické celky. Zeleň pryč, stromy pryč. Pustkovec by měl prakticky cestu dálničního typu.

4. Projekt počítá s rozšířením horního vjezdu do B. Nikodema na křižovatce se 17. listopadu. Ubírají se půdní plochy, cesta se přibližuje k domům na Plk, R. Prchaly.

5. Pokud by vlivem preference tramdopravy na semaforech docházelo k zácpám na horním B. Nikodema, trpěli by lidé na A. Bejdové a podél B. Nikodema v horním Pustkovci na na VIII. obvodě Porubě (kostky na J. Ziky).

6. Závěrem trochu tramvaje v číslech: 719 VYKÁCENÝCH STROMŮ! Náhradní výsadba počítá s 38, na více v místě tělesa prostor.

Nekopejme, přemýšlejme!

STÁHNOUT (PDF 2,33 MB)

23. 2. 2018

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil pokutu 100 000 Kč

Statutární město Ostrava dostalo za porušení zákona při veřejné zakázce na tramdokumentaci pokutu 100 000 Kč. Rozhodnutí ze 16. 2. 2018 zatím není pravomocné.

V rozhodnutí stojí, že relativně nízká výše pokuty je dána absencí judikatury k porušenému ustanovení (Nový zákon o veř. zakázkách od 1. 10. 2016).

V rozhodnutí dále stojí, že město porušilo zásadu rovnosti a zásadu zákazu diskriminace. V odůvodnění rozhodnutí se dále dočteme, že Ostrava sama připouští, že zadávací dokumentace k veřejné zakázce obsahuje chyby.

Toto je zatím nejzásadnější správní rozhodnutí o tramvajovém projektu!

STÁHNOUT (PDF 549 kB)

22. 2. 2018

Co bylo 21. 2. na porubském zastupitelstvu + další info

(NE)stalo se toho dost, to nejdůležitější v bodech:

1. Personálně: Tramvaj vážně prosazuje už jen místostarostka Bajgarová /Ano 2011/, na své straně má bezradného starostu Mihálika /ČSSD/, tramvaj by asi měl rád i zastupitel Nosek /Ostravak/ – ten ale je více potichu, protože na rozdíl od dua B+M jako advokát chápe, v jakých právních těžkostech se tramvajový projekt nachází.

2. Stranicky: tramvaj prosazuje jednotně systémem ovčího stáda ANO 2011. Jinak to vře ve všech stranách a tramvaj dnes nemá širokou a jednoznačnou podporu.

3. Zastupitelé, kteří aktivně vystupují proti tramvaji: Palyza /ČSSD/, Drastich /Ostravak/, Nespěšný /Ostravak/.

4. Na zasedání byla napjatá atmosféra. Bylo vidět, že zastupitelky a zastupitelé předloženou dokumentaci patrně nečetli a neviděli, sám starosta Mihálik /ČSSD/ řekl, že viděl jenom některé dokumenty…. tak pracuje člověk ve veřejné funkci za cca 80 000 Kč měsíčně 🙂

5. Starosta přešel z postoje „budu rozhodovat jako státník“ k postoji „mě neotravujte, nic nevím, nechci vědět, ptejte se na městě“. Když viděl, že to nezabralo, přišel s myšlenkou „jsem demokrat, proto referendum“. Úsměvné u projektu, který má právní vady. Povolení ke stavbě nelze ani odhlasovat, ani o něm mít referendum. Starosta buď předstíral, že nechápe rozdíl, nebo ten rozdíl opravdu nechápal. Těžko říct, co je horší 🙂

K tomu poznámka petice: zneužívat institutu referenda by se velkohubému politikovi mohlo vymstít: může se totiž stát, že si 7. a 8. obvod uvědomí, že porubskou radnici nepotřebují, že jsou lidnaté, krásné, sebevědomé, s dobrými domy a kvalitním parkováním a že budou mít i více peněž na opravy chodníků a dětských hřišť, když si udělají vlastní referendum a stanou se 24. ostravským městským obvodem, třeba Poruba-sever.

6. Stačí vyslovit zkratku ÚOHS a porubští politici nevidí a neslyší a obrazně řečeno prchají 🙂

7. Duo B+M nebylo schopno vysvětlit, proč koncept dokumentace nediskutuje se širokou veřejností, jak bylo slíbeno.

8. Starosta uvedl i několik nepravd, k nim se vrátíme v postech v následujících dnech.

9. Zastupitelstvo jako celek selhalo a vůbec neinformovalo o pracovním zasedání, které se uskutečnilo dne 15. 2. 2017 a týkalo se Černé perly a přesunu porubské radnice.

10. Nepadla ani info o procesu změny územního plánu, který zatím schválila jen Rada města Ostravy. Plochu dnešních garáží na Slavíkové mění na plochu pro bydlení, tzn. pro výstavbu. Tzn. žádný park, žádná zeleň, jak bylo původně slibováno. Majitelé dnešních garáží mají jednoduchou obranu – své garáže neprodávat.

11. Žádná info o Prodloužené Rudné. Muselo by totiž padnout to, co všichni vědí: český stát pochybil, porušil právo, jednotlivé státní instituce selhaly a stavěly cestu salámovou metodou, aniž by měly potřebná povolení a pozemky. Pak se jim to zadrhlo. Salám dosalámoval. Následky odnášíme my všichni.

12. Čím dříve bude tramvajový projekt zastaven, tím dříve dojde k zastavení plýtvaní veřejných peněz na přípravu této stavby. Je škoda, že se o zastavení tramstavby porubské zastupitelstvo zatím nijak nezasloužilo.

20. 2. 2018

Jak daleko je výstavba tramtrati našimi ulicemi?

Pořád je to jen plán. Nebezpečný, šílený, ale plán.

Aktuálně existuje návrh dokumentace pro územní řízení. Řízení EIA, územní řízení ani stavební řízení nebyla zahájena.

Výstavba tramtrati má tři roviny:

1. Právní
2. Politickou
3. Peněžní

ad 1) Právní rovina

Stavba potřebuje řadu povolení. Ty se získávají po splnění různých právních podmínek. Povolení musí být v souladu se zákonem. Povolení nelze odhlasovat nebo jednoduše nemít. Zatím stále platí, že výstavba tramtrati žádné povolení nemá.

ad 2) Politická rovina

Protože je to městská stavba, musí ji jako investici odhlasovat velké Zastupitelstvo statutárního města Ostravy. To se nestalo. Souhlasit se stavbou musí z nejrůznějších důvodů i Pustkovec, Poruba, Martinov a Plesná. Pustkovec soulasit nikdy nebude. Ani Poruba dosud nesouhlasila – tam tramvaj prosazuje aktivně už jen ANO 2011. Politická rovina se dá ovlivnit, třeba tím, že přijdete podpořit petici do AULY VŠB na 17. listopadu ve středu 21. 2. v 16 h na zasedání porubského zastupitelstva.

I kdyby všechna zastupitelstva statutárního města Ostravy s tramtratí souhlasila, jejich souhlas nijak nenahrazuje povolení v PRÁVNÍ rovině.

ad 3) Peněžní rovina

Je krajně nepravděpodobné, že by na tramprojekt Ostrava získala jakoukoli dotaci z EU. Připomínáme aktuální vynětí tří tramvajových zakázek Dopravního podniku Ostrava z dotačních programů EU pro porušení zákona. Je jasné, že již nyní Ostrava porušila právo i při přípravě tramprojektu našimi ulicemi.

Prosíme, přemýšlejme!

19. 2. 2018

Koordinační situace C.3.3 – DUHA

Obecně je návrh projektové dokumentace důvodem k BDĚLOSTI, nikoli k PANICE. Neexistuje žádné politické rozhodnutí podporující výstavbu tramtrati. Získat nějaké právní povolení pro stavbu nebo projít řízením EIA se na základě předložených dokumentů jeví jako opravdu teoretická možnost.

Nicméně je třeba se důkladně seznámit s tím, co Riger, Macura, Semerák a Bajgarová tak vášnivě chtějí.

Zde situace u Duhy:

1. Původní cesta je zakreslena jednoduchou černou čárou. Plánované rozšíření je červeně, nové chodníky žlutě. Šířka Komunikace narůstá zhruba na 2,5 násobek stávajícího stavu. Přibližuje se k věžákům na Z. Štěpánka. Cesta na úrovni hokejky na ul. Podroužkova je plánovaná jako dvouproudá!

2. Oba kruhové objezdy jsou nahrazeny světelnými křižovatkami. Pokud by tramvaj měla na křižovatce B. Nikodema /17. listopadu plánovanou dopravní přednost, stála by auta na B. Nikodema v obou směrech v nekonečných frontách. Což znamená zácpy a exhalace z dopravy pro široké okolí nahoře i dole na: R. Prchaly, J. Šoupala, Makytůvkách atd.

3. Tramvaj na B. Nikodema má být dokreslena v květnu 2018. Tak uvidíme.

4. Všimněme si šílený počet kamer a rozbujelého kamerového systému. Tak naddimenzované množství nikdo pro dopravu nepotřebuje. Naopak by docházelo třeba k soustavnému monitorování lidí, kteří u Duhy bydlí. Kam kdy jdou, jak třeba venčí psa, co si nesou z nákupu. To je zásah do práva na soukromý a rodinný život.

5. Hrůz na výkresu je mnohem více než se dá shrnout do krátkého textu… Podívejme se a studujme!

STÁHNOUT (PDF 2,28 MB)

18. 2. 2018

Koordinační situace C.3.4 – Karola Šmidkeho zastávka, Průběžná kolem Oty Synka, Arrows a Zdeňka Štěpánka

Tragikomická jízda navrhovanou dokumentací pro územní řízení pokračuje třetím výkresem. Dobrá zpráva je, že koordinačních situačních výkresů je jen šest.

1 cm na nákresu je 5 m ve skutečnosti. Černé čáry jsou dnešní stav, barevně je stav plánovaný.

Dobré další zprávy:

1. Odborníci spolupracující s peticí nalézají v dokumentaci další a další vady. Projekt s nimi nikdy nemůže projít. Takže i tento výkres je spíše teorie a stav „co kdyby“. Přesto je nutné se míti na pozoru, a to i v politické rovině. Přijďte podpořit petici na porubské zastupitelstvo 21. 2. 2018 od 16 hodin do Auly VŠB na 17. listopadu.

Masakry z nákresu:

A. Křižovatka 17.listopadu a Průběžné: semafory, tramvaj do pravého úhlu z kopce a do kopce, cyklostezka, troleje. To vše v blízkosti věžových bytových domů na ulici Z. Štěpánka.

B. Zatímco na pustkovecké části 17. listopadu jsou desítky metrů dlouhé a 2,2 metrů vysoké protihlukové stěny, v křižovatce u Z. Štěpánka naštěstí – patrně z prostorových důvodů – nejsou. Jsou totiž superohyzdné. To, že ale na 17. listopadu musí být, svědčí o tom, že ta plánovaná trať zase nebude tak tichá, jak bylo původně prezentováno.

C. Z aktuálního konceptu dokumentace navíc vyplývá, že po trati mají jezdit všechny typy tramvají, i ty staré. Krátce shrnuto: křižovatka bude hlučet, skřípat a daleko slyšet… i do Martinova a na ulici Podroužkovu.

D. V Průběžné vznikne široký tranzitní pás, který bude bránit živočichům přirozenému pohybu v krajině. Tzv. fragmentace krajiny je nežádoucím civilizačním jevem, je neekologická a její vytvoření je v přímém rozporu se ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

STÁHNOUT (PDF 1,58 MB)

17. 2. 2018

Koordinační situace C.3.5 – Ludvíka Podéště, Jedlová, část Karola Šmidkeho

Tragikomická jízda navrhovanou dokumentací pro územní řízení pokračuje.

Podívejme se společně na dokument C.3.5, tedy na situační nákres na dnešní Průběžné v kopci. 1 cm na nákresu je 5 m ve skutečnosti. Černé čáry jsou dnešní stav, barevně je stav plánovaný.

Top hrůzy:

1. Rozšíření stávající komunikace na asi trojnásobek. Výborně je zábor půdy vidět kolem vjezdu k hornímu konci ulice L. Podéště.

2. Park Ludvíka Podéště by měl být zastavěn zhruba z jedné třetiny. Další dvě by zničily stavební stroje při pracech na budování tratě. Kácení a mýcení všeho zeleného.

3. Ulice Jedlová je odříznuta od okolí. Mizí nejdůležitější možnost přejít cestu v centrální části Jedlové.

4. Pro ještě lepší představu: Celé nově plánované těleso by končilo zhruba tam, kde má nyní dům na L. Podéště 38 kontejnery.

5. Domy na K. Šmidkeho ztrácejí kolem sebe nezastavěný prostor. Jak jsou v kopci, měly by krásný výhled na elektrické tramvajové vedení. I tam jdou vzrostlé stromy pryč.

Prosíme, informujme se navzájem, informujme své sousedky a sousedy!

Nejbližší veřejné porubské zastupitelstvo je 21. 2. 2018 od 16 hodin v Aule VŠB. Je důležité přijít a říct, že nesouhlasíme.

STÁHNOUT (1,79 MB)

16. 2. 2018

Koordinační situace C.3.6 – Opavská, areál FAST, les

Je tragikomické, s jakou hrůzou město chce jít do územního řízení.

Podívejme se společně na dokument C. 3.6, tedy na situaci na dnešní konečné Opavská a kolem ní. 1 cm na nákresu je 5 m ve skutečnosti.

Top hrůzy:

1. Bytové domy na O. Jeremiáše mají pod okny parkoviště, všechny stávající stromy jsou pryč… betonové jezero.

2. Parkoviště je i kolem stávajícího plotu areálu FAST podél Průběžné ulice.

3. Tramtrat „prekvapivě“ nezasahuje Vondrákovu baštu – tedy areál FAST VŠB, zato ale vede nynějším lesem! Součástí dokumentace je i žádost o souhlas se stavbou, které bude podána na Lesy ČR. Vzpomeňme na Macurovo ujišťování z října 2016, že nechce kácet lesy a tramvaj bude bez trolejí! Je jasné, že primátor lhal.

4. ROZŠÍŘENÍ stávající cesty na dvonásobek, zelené trampruhy jsou šidítko na umělém podloží a nemají s přírodou nic společného.

Prosíme, informujme se navzájem, informujme své sousedky a sousedy!

STÁHNOUT (PDF 1,21 MB)

14. 2. 2018

Nejaktuálnější dokumenty k tramvajové trati

Zveřejňujeme nejaktuálnější dokumenty k tramvajové trati! Je to pouze návrh, stále platí, že žádné rozhodnutí neexistuje. Nicméně i tento návrh je šílený a nemá s ochranou životního prostředí nic společného.

První hrozivé top 4:

– Protihluková stěna na 17. listopadu podél kostela a přilehlých domů

– Stovky stromů a keřů určených ke kácení a mýcení

– Troleje všudypřítomné, masivní, hrozivé

– Kácení, zábor území a faktické zničení parku na Ludvíka Podéště

Koncept projektové dokumentace pro územní řízení o umístění stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“

STÁHNOUT (ZIP 657 MB)

13. 2. 2018

Únorové petiční info

Ne všichni z našich sousedek a sousedů mají přístup na internet. Prosíme Vás, abyste vytiskli únorové petiční info a vyvěsili je v domě, kde bydlíte. Pomůžete tak informovat o aktuálním stavu petice.

Malý krok pro každého z nás, velký skok pro nás všechny!

Srdečně děkujeme!

STÁHNOUT (PDF 169 kB)

2. 2. 2018

Nejprve spravme chodníky, pak řešme luxus budovy porubské radnice!

V těchto dnech mají zastupitelky a zastupitelé možnost prohlédnout si interiéry Černé perly. Údajně je nyní ve hře i koupě Černé perly, aby v ní byla radnice. Prý se počítá s rekonstrukcí celé budovy i s vybudováním patrového parkoviště…

Jednání zastupitelstva o Černé perle bude – jak jinak – NEVEŘEJNÉ pracovní dne 15. 2. 2018.

Počítače jsou menší, flešky pojmou stále více dat… opravdu potřebujeme pro výkon administrativních činností novou maxi radniční budovu? Když nemáme v Porubě například opravené chodníky?

Prosíme, přemýšlejme!

31. 1. 2018

Co víme o novém EU dotačním programu na tramtrať?

1. O dotaci bude pravděpodobně možné požádat v období od 03/2018 do 06/2019.

2. Každé větší město v ČR má svou dotaci. Peněz je dost. Nijak se nesoutěží.

3. Dotace pro Ostravu tentokrát obsahuje i přesnou sumu, o kterou lze požádat: 1 102 233 149 Kč.

4. Nejdůležitější je ovšem fakt, že projekt, který porušuje právní předpisy ČR a EU NEMÁ na dotaci nárok. Princip Čapí hnízdo.

5. Již nyní je jasné, že Ostrava porušila svou směrnici č. 1/2005 a nemá na tratmtrať tzv. investiční záměr.

6. Projekt tramvajové trati po ul. B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná má velmi pravděpodobně i další právní vady. Uvidíme např. podle rozhodnutí ÚOHS v Brně.

7. Získání evropské dotace na tramvaj je sice teoreticky možné, ale vzhledem k celkovému právnímu stavu projektu se nejeví pravděpodobně.

Podívejme se všichni do excelové tabulky v následujícím odkazu. Číslo výzvy 57. Řádek 25.

http://web.opd.cz/aktualizace-harmonogramu-vyzev-opd-2/

29. 1. 2018

Přesun budovy porubské radnice

Porubské zastupitelstvo se před několika týdny sešlo na neveřejném pracovním zasedání, aby probralo novou radniční budovu. Všimněme si, že když se probírají zásadní stavby, je to na neveřejném zasedání – podobně to bylo s plány na tramtrať v roce 2016 a 2017.

1. Argument, že agenda úřadu narůstá a je třeba nová budova, se nezdá přesvědčivý. Dnes existuje například elektronický e-spis, státní správu i samosprávu lze vykonávat efektivně i levně. Potřebnost větších kancelářských prostorů je sporná.

2. Jedna z variant je, že Poruba postaví zcela novou budovu radnice.

3. Další varianta je, že si Poruba pronajme prostory v objektu Černá Perla na Slavíkově ulici za cenu asi 20 milionů Kč ročně. Poruba by v případě pronájmu prostor v Černé Perle chtěla vybudovat patrové parkoviště na místě blízkého hřiště. Hřiště leží prakticky již v Pustkoveckém údolí.

4. Plán radnice a parkoviště u Černé Perly ukazuje perverznost myšlení současného porubského zastupitelstva. Jen pár metrů od Černé Perly totiž stojí občanské garáže, které Poruba nyní vykupuje a jichž se chce zbavit. Jinými slovy, lidé žijící v Porubě na parkování nárok nemají, ale papalášské parkoviště je třeba vybudovat! A to místo hřiště, které je sice třeba nyní rekonstruovat, ale které leží v překrásném prostředí a jehož hodnota pro kvalitu života místních lidí by mohla být obrovská!

5. Je také projevem největšího cynismu, že zastupitelstvo při plánech na zbudování parkoviště na místě dnešního hřiště ani nepočítá s tím, že by využívalo k dopravě onu tramvajovou trať, kterou zejména členky a členové porubské Rady propagují. Je třeba říci, že okolí Černé Perly je již nyní výborně zasíťováno MHD. Prostě zase papalášský manýr bez ohledu na výdaje z veřejných prostředků!

6. Současné vedení Poruby, tj. porubskou Radu tvoří tyto subjekty: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL. V porubském zastupitelstvu jsou zastoupeny tyto subjekty: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, OSTRAVAK, KSČM.

7. Naše petice vyjadřuje přesvědčení, že obyvatelky a obyvatelé Poruby žádné nové invazivní drahé a nesmyslné stavby nepotřebují. Život nás místních se dá vylepšit malými věcmi: třeba opravami chodníků nebo uvědomělou péčí o naše zelené plochy, stromy a keře.

8. Prosíme, přemýšlejme, komu přesun budovy porubské radnice nejvíce prospěje!

28. 1. 2018

HOT NEWS!

Ostrava nepožádala o tramvajovou dotaci!

Petice se na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dozvěděla, že Ostrava skutečně o dotaci na výstavbu tramtrati po našich ulicích nepožádala. Konečný termín pro předmětnou dotaci byl 31. 12. 2017.

Špatná zpráva je, že dle informací z Ministerstva dopravy bude předmětná dotace vypsána ještě jednou, a to s největší pravděpodobností v březnu 2018.

Nyní navíc reálně hrozí, že peníze na tramtrať pošle z našeho státního rozpočtu přímo Babiš.

Stále platí, že musíme hlídat úřední desky. Ostrava nemá dosud jediné správní rozhodnutí, které by stavbu povolovalo.

Také čekáme na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zákonnosti veřejné zakázky na tramprojekt, které má být vydáno v první polovině února 2018.

Prosíme, přemýšlejme!

14. 1. 2018

Co říká o tramvajovém projektu schválený ostravský rozpočet na rok 2018?

1. Na rok 2018 se počítá s nákladem cca 10 mil. Kč za projektovou dokumentaci

2. Realizace projektu je výhledově určena na období 2022-2023

3. Nevěřme populistickým tvrzením: tramvaj na B. Nikodema je stále ve hře

4. Rozpočet počítá s rozšířením stávajících komunikací

Nahlédněme všichni do rozpočtové „AKCE 3202“ statutárního města Ostravy!

6. 1. 2018

HOT NEWS! Video ČT uvnitř!

Ministerstvo financí navrhlo vyjmout tři tramvajové zakázky z dotačních programů EU.

Co to znamená?

1. Je to stejné jako Čapí hnízdo – byly porušeny právní předpisy, na dotaci proto není nárok.

2. Český rozpočet tak musí uhradit přes 200 milionů Kč. Babišovo Hnízdo přijde český rozpočet „jen“ na 50 milionů Kč.

3. Trestní řízení ve věci zfixlovaných tramvajových zakázek pokračuje příští týden u Krajského soudu v Ostravě – KAUZA DĚDIC.

4. Zakázky týkající se tramvajové dopravy v Ostravě mají opakovaně problémy. Souvisí to s tím, že kolem tramvají se točí hodně peněz, a to láká…

5. I projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ má s velkou pravděpodobností právní vady.

6. Za současného stavu EU peníze na tramvajovou výstavbu našimi ulicemi neposkytne!