Aktuality 2016

19. 12. 2016

Petice nepodporuje žádnou politickou stranu

V minulých dnech byl petiční výbor dotazován na politické preference petice. Naše petice se nekloní k žádné politické straně. Petiční výbor zdůrazňuje, že petice je čistě občanská aktivita. Dle svého textu si klade za cíl to, aby na ulicích B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná nebyla vedena nová tramvajová trať.

18. 12. 2016

Co se dělo na zasedání porubského zastupitelstva 15. 12. 2016

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 vystoupila členka petičního výboru Markéta Vysloužilová na zasedání porubského zastupitelstva. Zastupitele krátce informovala o aktuálním stavu petice, kterou k 11. 12. 2016 podepsalo přes 4 000 místních lidí. Toto číslo odpovídá zhruba 80% počtu voličů, kteří přišli volit v komunálních volbách v říjnu 2014 na VII. a VIII. porubském obvodě a v Pustkovci. Dále jim tlumočila tzv. Pustkovecké prohlášení, které vzešlo z veřejné debaty o tramvaji dne 7. 12. 2016.

Následně požádala zastupitele, aby na své další zasedání pozvali zástupce Magistrátu, který by je blíže seznámil s projektem rozšíření tramvajové trati. Zároveň požádala zastupitele, aby možnost prezentovat svůj postoj měla i petice, podobně, jak tomu bylo i u petice proti VTP na Myslivně na podzim 2015. To se však nestalo. Porubské zastupitelstvo pouze neformálně vyzvalo starostu Mihálika /ČSSD/, aby do budoucna po Magistrátu vyžadoval informace.

V rozhovoru, který zástupkyně petice v rámci svého vystoupení se zastupiteli vedla, vyplynulo, že porubští zastupitelé o tramvajovém projektu za 1, 5 mld. Kč nic neví a že si sami ani aktivně informace nevyhledávají! Spoléhají, že je informuje Magistrát, až bude čas. Tento postoj porubského zastupitelského orgánu je přinejmenším překvapivý vzhledem k tomu, že se již 27. 9. 2016 Rada města Ostravy usnesla o vyhlášení veřejné zakázky na pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě tramvaje po ulicích B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžná (trasa B a D). Jinými slovy, přípravy na stavbu jsou v plném proudu.

Video záznam z toho zasedání naleznete v sekci POLITIKA.

Prosíme, přemýšlejme.

14. 12. 2016

Akce 3202. Takto byla 14. 12. 2016 schválena položka na stavbu tratě v rozpočtu Statutárního města Ostravy. Snad už nikdo neuvěří tomu, že Město o projektu nemá dost informací.

STÁHNOUT (PDF 85,6 kB)

13. 12. 2016

Pustkovecká debata o výstavbě tramvajové trati

Děkujeme místnímu sdružení ODS v Pustkovci za uspořádání debaty pro občany Pustkovce a VII. a VIII. obvodu Poruby o plánované výstavbě tramvajové trati.

V debatě promluvili v následujícím pořadí organizátoři Jan Blažek a Nataša Čeganová (ODS), zástupkyně petice Markéta Vysloužilová, porubský zastupitel Martin Drastich (Hnutí Ostravak), který vystoupil jako zástupce radního pro dopravu statutárního města Ostravy Lukáše Semeráka (Hnutí Ostravak) a starosta Pustkovce Stanislav Pyš (ČSSD).

Po vystoupení jednotlivých mluvčí následovala diskuze, v jejímž závěru přítomní místní občané odhlasovali Prohlášení tohoto znění:

Prohlášení

My, občané Pustkovce a Poruby, kteří jsme se dnes sešli v Pustkovci k veřejné debatě o plánované tramvajové trati po ul. B. Nikodema, 17. listopadu a Průběžné, jsme přijali toto prohlášení:

je zřejmé, že při provozu budou tramvaje obtěžovat okolí hlukem a při výstavbě tramvajové trati bude značně narušeno životní prostředí kácením velkého počtu stromů, záborem travnatých ploch a rozsáhlou stavební činností, a proto:

a) nechceme žádnou tramvajovou trať na VII. a VIII. stavební obvod Poruby a přes Pustkovec,

b) žádáme příslušné orgány města Ostravy, aby ekologizace dopravy byla provedena jiným způsobem bez těchto negativních zásahů do našeho životního prostředí, např. zavedením rychlonabíjecích elektrobusů dle ženevského vzoru, které umožňují tichou dopravu bez emisí,

c) vyslovujeme uspokojení nad veřejně deklarovaným slibem pana primátora, že souhlas zastupitelstev městských obvodů Pustkovce a Poruby je podmínkou realizace projektu,

d) pověřujeme členku petičního výboru petice Ne výstavbě nové tramvajové trati na ulicích B.Nikodema, 17. listopadu a Průběžná! Mgr. et Mgr. Markétu Vysloužilovou, aby seznámila se závěry této veřejné debaty příslušné orgány města a dotčených městských obvodů.

V Ostravě-Pustkovci, dne 7. prosince 2016

3. 12. 2016

Dodatek na 69. schůzi Rady města Ostravy, která se konala dne 27. 9. 2016

Dodatek je ze dne 26. 9. 2016

Z následujícího dokumentu je patrné, že

1) se projednávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k plánovanému tramvajovému projektu pod názvem „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ dostalo na program schůze až dodatečně, a to den předem;

2) radní, kteří o veřejné zakázce rozhodovali, měli pravděpodobně veškeré podklady k dispozici jen 1 den předem! Přitom jen přílohy k vypsané zakázce mají přes 500 stran A4.

Ptáme se proto: mohli radní skutečně vědět, o čem rozhodují? Naplňuje postup, který sice formálně splní zákonné požadavky, ale fakticky odpovědné rozhodování znemožňuje, právní principy transparentnosti a dobré správy? Proč ve veřejné diskuzi, která nyní probíhá, primátor ani nikdo z radních neinformovali občany prostřednictvím médií o svém tramvajovém rozhodnutí za asi 14 milionů Kč bez DPH?

STÁHNOUT (PDF 818 kB)

29. 11. 2016

Nejdůležitější dokumenty týkající se veřejné zakázky na výběr projektanta tramvajové trati

Úplné znění investičního (projektového) záměru „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba“

Jako přílohy jsou zde i plány, obrázky a vizualizace, vše si lze na počítači zvětšit a dobře prohlédnout. Měřítko u plánů trati a zastávek je 1 : 1 000. Viz fáze 2, přílohy.

STÁHNOUT (ZIP 75,9 MB)

Úplné znění dokumentace pro územní rozhodnutí „Tramvajová trať 17. listopadu“ z roku 2004

Připomínáme, že projekt tramvajové trati, který vznikl na základě této dokumentace, byl odmítnut občanskou peticí v roce 2006. Městským obvodem Pustkovec byl projekt odmítnut například v roce 2007, nebyl aktivně podporován ani městským obvodem Poruba. Nedoporučil jej ani odborný posudek vypracovaný na VŠB-TU v roce 2008. Nyní je tato odmítnutá dokumentace překvapivě opět aktuální.

STÁHNOUT (ZIP 149 MB)

Co má být předmětem veřejné zakázky „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)“?

Především zpracování projektové dokumentace na tramvajovou trať, která povede v trase B. Nikodema – 17. listopadu – Průběžná, přičemž tramvaj po 17. listopadu má vést už z ulice Opavská (od Slovanu) až po ulici Průběžnou. Pustkovec by tak byl tramvajemi úplně obkroužen.

STÁHNOUT (DOCX 90,2 kB)

Zdroj: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414

28. 11. 2016

Veřejná zakázka na výběr projektanta tramvajové trati

Dne 27. 9. 2016 Rada statutárního města Ostravy na své 69. schůzi rozhodla usnesením 04806/RM1418/69 o zadání veřejné zakázky „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)“.

Na následujícím odkazu https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414 jsou k shlédnutí veškeré dokumenty k této veřejné zakázce.

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Součástí předmětu veřejné zakázky je provedení geodetického zaměření řešeného území a provedení veškerých průzkumných prací nezbytných pro realizaci stavby. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro územní řízení je investiční záměr „Ekologizace veřejné dopravy – Ostrava Poruba (fáze I a II)“, který zpracovala společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. v 6/2014 a 7/2014, a projektová dokumentace pro územní řízení „Tramvajová trať 17. listopadu“, kterou zpracovala společnost Dopravní projektování, spol. s r.o. pod zak. číslem 04058 v listopadu 2004 (bude použita na úsek od ul. Opavské po ul. Bedřicha Nikodéma).

Jinými slovy, toto je zakázka za cca 17 900 000 Kč na projektovou dokumentaci, která je potřeba pro územní a případné stavební řízení. Zdaleka to ale neznamená, že se bude opravdu stavět. Znamená to ale, že Rada města Ostravy již v září učinila dílčí rozhodnutí k projektu a rozhodla o favorizovaném trasování (kombinace B+D), ačkoli primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, v MF Dnes dne 3. 11. 2016! řekl, že „projekt není ve fázi, kdy by o jeho realizaci již bylo definitivně rozhodnuto. To znamená, že není rozhodnuto ani o jeho technických detailech včetně trasování. Ty se stále ještě analyzují a diskutují, a to jak ve vedení města, tak i mezi vedením města a Dopravního podniku.“

Podívejte se na investiční záměr, projektovou dokumentaci a další podklady.

STÁHNOUT (ZIP 226 MB)


Takto hlasovali dne 27. 9. 2016 ostravští radní o veřejné zakázce na projektovou dokumentaci pro případnou tramvajovou trať. Všichni přítomní byli pro.

Proč se nikdo z radních svým hlasováním nepochlubil? Proč o této zásadní veřejné zakázce neinformoval veřejnost sám primátor? Proč o ní neinformovala média, když referovala o porubském tramvajovém projektu?

STÁHNOUT (PDF 366 kB)

Prosíme, přemýšlejme.